Roboquest v0.11.1-Early Access

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Roboquest”, ýeke oýunçyda ýa-da 2 oýunçy bilelikde oýnaýan Roguelite mehanikasy bilen çalt hereket edýän FPS.

Tötänleýin döredilen şertlerde atyň we işlediň, ýolda täzelenmeleri alyň we duş gelýän güýçli uly erbet başlyklary partlaň.

“Basecamp” -yňyzy täzeläň we oýnawaç stiliňizi sazlamak we her indiki işde hasam çümmek üçin dowamly täzelenmeleri açyň.


Çalt hereket - Duşmanyň ok-dowzahyna garşy gaçmak üçin manevrler bilen ylgamak we derejelerden bökmek üçin çalt hereket mehanikasyny özleşdiriň.

Goragçy sapaklary - Birnäçe synpdan saýlaň: pilotsyz goşunyňyza ýolbaşçylyk ediň, birden partlama hüjümi üçin güýçli raketa ýa-da gizlinlikde bir topar tonna duşmany partlaň.

Düzeltme gurmak - Her synp üçin özboluşly täzelenmeler toplumy bilen ýoluňyzy dörediň, güýçli synergiýalary tapyň we oýnawaç stiliňizi hasam şahsylaşdyryň.

Aponaragyň dürlüligi - Roboquest yzygiderli tüpeňlerden, tüpeňlerden we mergenlerden başlap, iň güýçli minomýot we alaw ýaragyna çenli, saýlamak üçin köp dürli ýarag hödürleýär.

Tötänleýin derejeler - Her biri dürli mowzuk we atmosfera bilen, öňünden ýerleşdirilen we tertipleşdirilen bölekleriň seresaply garyndysy bilen döredilen, derejeler her ylga täze kynçylyk hödürleýär.

Ylga, ýykyl, gaýtadan ylga - Size kyn kynçylyklar garaşýar we ussatlyk zerur. Duşmanyň ýoluny öwreniň we ýeňiş gazanmak üçin ussat hereketi we atyşy öwreniň. Erbet botlar tarapyndan ýok edilseňiz, baskampyňyza dolanmaga taýynlaň.

Dowamly täzelenmeler - Ylgawyňyzda armatura ýygnaň we basecamp-yňyzy täzelemek we täze oýun elementlerini we her gezek oýna has çuňňur girmäge kömek etmek üçin saýlamalary açmak üçin ulanyň.

Leeke oýunçy ýa-da 2p-Coop - Diňe brobotyňyz bilen ýa-da 2 oýunçy bilen hyzmatdaşlyga çümüň (we platforma we köpçülige laýyk gelýän has köp brobot tapyň).

Jaýlanan tejribe - Mümkin boldugyça suwuk etmek we badbotlara zyýan ýetireniňizde hiç zadyň gelmejekdigine göz ýetirmek üçin köp sanly ýokary hilli “radaryň aşagyndaky” aýratynlyklary bolan jogap beriş ulgamy.

Asyl ses ýazgysy - Okary oktanly, ýörite düzülen ses ýazgysy çalt oýnamagy we robotlary döwmek hereketini goldaýar.


27yl 2700-nji ýyl. Adamlar ýaşamak üçin göreşip, çölde dargap ýaşaýarlar. Bu gaty garaňky görünýär.
Maks atly bir ýaş gyza, gumda taşlanan köne Guardian robotynyň üstünden büdränçä. Goragçysynyň ýanynda bolsa, adamzada söweş mümkinçiligini berip biljekdigini bilip, ony gaýtadan işleýär…
Ikisi bilelikde gurşap alýan syrly kanýonlary öwrenip başlaýarlar, jogap we diri galmagyň ýollaryny gözleýärler.
Diňe bir mesele bar. Kanýonlar öňe gitmegini bes etmegi ýüregine düwen erbet botlar bilen süýrenýärler. Emma olar kimler? Näme goraýarlar?


 • Oýunyň ady: Roboquest
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/692890/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/roboquest/result/
 • Reanr: Hereket, Indie, Irki giriş
 • Öndüriji: RyseUp studiýalary
 • Neşirçi: RyseUp studiýalary
 • Ulanyjy reýtingi:4,377 🡻267 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 2020-nji ýylyň 20-nji awgusty

Roboquest v0.11.1-Irki giriş

SIZE: 3.65 GB

INGeke-täk çyzyklar


SURATLAR

Roboquest v0.11.1-Early Access Mugt göçürip almak

Roboquest v0.11.1-Early Access Mugt göçürip almak

Roboquest v0.11.1-Early Access Mugt göçürip almak

Roboquest v0.11.1-Early Access Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: i3 4130
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce GTX 660
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 6 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: i5 6500
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce GTX 1060
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 6 GB boş ýer

Diller:Iňlis*Fransuz, Italýan, plönekeýleşdirilen Hytaý, Koreýa, Gollandiýa, Portugaliýa - Braziliýa
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyRoboquest v0.11.1-Early Access

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunRoboquest v0.11.1-Early Access gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz