Road To Death Tunnel Terror-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Ölüme barýan ýol, garaňky terrorçylyk dünýäsinde gizlenen ilkinji adam. Elhenç ýagdaýa düşen ýaş kempiri oýnaýarsyňyz. 2033-nji ýylda trawmatiki waka bolup geçdi. Terrorçylar ýurdy, hatda lageriňizi basyp aldylar, ýöne düşnükli bolýança gizläp bildiňiz. Indi hemmäňiz ýeke we ony howpsuzlyga ýetirmeli. Onlyeke-täk kömegiňiz üçin janyňyza howp salýan howply ýoly gezýärsiňiz. Mümkinçilikden başga alaç galmady. Terrorçylara garşy göreşmek üçin diri galmak baradaky iň az bilimiňizi ulanýarsyňyz. Çykarylanda garaňkylykdan ýoluňyzy atyň we talaň. Uly derejelerden diri galyň we öz balyňyzy ýeňiň. Oýna has öňe gitmek üçin doly maksatlar. Ony çalt ýaraglap ýa-da haýal alyp, bolup geçýän gümürtik gurşawy öwrenip bilersiňiz.


 • Oýunyň ady: Ölüme barýan ýol
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1309500/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/road-to-death/result/
 • Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler, Indi
 • Işläp düzüjiler: Uly guş oýunlary
 • Neşirçi: Uly guş oýunlary
 • Çykan senesi: 2020-nji ýylyň 20-nji maýy

Ölüm tuneliniň ýoly Terror-PLAZA

SIZE: 1,86 GB

BELLIKLER: Bu goýberiş özbaşdak. Täze zatlar barada has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky baglanyşyga serediň.
https://store.steampowered.com/news/?appids=1309500

Oýun v1.0.4 täzelendi


SURATLAR

Road To Death Tunnel Terror-PLAZA Mugt göçürip almak

Road To Death Tunnel Terror-PLAZA Mugt göçürip almak

Road To Death Tunnel Terror-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7 ýa-da has ýokary
 • Prosessor: i5-2500 3.30 GGs ýa-da has gowusy
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce 780 GTX ýa-da AMD Radeon Radeon R7 260X seriýa kartasy we ýokarda
 • Saklama: 3 GB elýeterli ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: Ulgamlaryň köpüsinde oýnaýar.

Oýun nädip gurulmalyRoad To Death Tunnel Terror-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunRoad To Death Tunnel Terror-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz