Rise of Industry (v2.3.2)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Döredeniňizde we optimizirläniňizde telekeçilik ukyplaryňyzy synap görüň çylşyrymly önümçilik liniýalary iň möhüm aşaky setire göz aýlamak bilen. 20-nji asyryň başynda senagatçy hökmünde imperiýaňyzy ösdüriň we gülläp ösmegine ýa-da ösmegine sebäp bolup biläýjek garaşylmadyk wakalar bilen üýtgäp durýan iş şertlerine uýgunlaşyň.

“Rise of Industry”, 1930-njy ýyllarda yzygiderli ösýän we oýnawaç stiliňize uýgunlaşýan janly, dem alýan we prosessual döredilen dünýäde ösýän senagat imperiýaňyzy gurýan we dolandyrýan strategiki bir oýun. Ösüp barýan telekeçi hökmünde, başararsyňyz zawod gurmak, netijeli önümçilik liniýalaryny gurmak, çig mallary göçürmek, öndürmek taýýar önümler, we dünýäniň ösýän şäherleri bilen söwda gurmak, olary gülläp ösmek üçin zerur çeşmeler bilen üpjün etmek - ösüp, gülläp ösýändigi üçin sizem ösüň. Şeýle-de bolsa, statusy ulaltmak üçin elmydama rahatlyk bolmaz. Tötänleýin işewürlik wakalary we aksiýa auksionlary sizi aýagyňyzda saklar, AI garşydaşlary bazar paýy üçin bäsleşer we duşmanyň gowşak taraplaryny ösdürmegiň we peýdalanmagyň ýollaryny gözlär - duşmançylykly ele geçirişden ägä boluň. Öli emläk

Elýeterliligi we çuňlugy göz öňünde tutup döredilen “Rise of Industry”, reanryň iň tejribeli muşdaklaryny kanagatlandyrmak üçin ýeterlik strategiki çylşyrymlylyga we täzeden ýerine ýetirilip bilner, ýönekeý düşünmek mehanikasy bolsa täze oýunçylaryň hem söýmegini üpjün edýär. Her bir oýunçy üçin döredilen tejribe - Diňe söwda, önümçilik, ýygnamak ýa-da islendik kombinasiýa bilen meşgullanyň we has uly we has gowy zatlara barýan ýoluňyzy öwreniň. Bäsdeşleriňizden üstün çykmak üçin şertnamalar teklip ediň. Önümçilik 150 aýratyn önüm, çig maldan ahyrky önüme çenli her ädimde dolandyrmak. Diňe ýokary hünärli telekeçi çylşyrymly önümçilik zynjyrlaryny tamamlar we awtoulag, kompýuter we beýleki kaşaň önümler ýaly zatlary bazara çykarar. Netijeli bolmagy üçin berk transport toruny guruň we dolandyryň geçirmek köp ýük awtoulaglary, çalt otlylar we ýokary kuwwatly dirishipabllar arkaly harytlar. Taýýar boluň gazaply bäsdeşlik - Ösen şäher we şäher AI, iň oňat şertnama gözleýän ýeke-täk bolmaz ýaly, akylly we üýtgeýän oýun dünýäsini dörediň. Şäher şahsyýetleri - her şäher üçin amatly çemeleşmäni uýgunlaşdyryň ýa-da ykdysady kynçylyklara duçar boluň. Uly, prosessual taýdan döredilen kartalar, synag ssenarilerinde ýa-da hyýalyň ýeke-täk çägiňiz bolan çägeli guty re modeiminde bolsun, imperiýaňyzy giňeltmek üçin elmydama ýeriňiziň bardygyny aňladýar.

Barmaklaryňyzda we nagt puluňyzda saklaýan şertnamalar we tötänleýin wakalar bilen häzirki iş şertlerine çalt uýgunlaşyň. Daşky gurşawa täsirini deňleşdiriň öndürijiligi bilen. Önümleri tebigatyň hasabyna taşlaň ýa-da ýeriň näzik ýerlerini girdeji açlygyňyz bilen deňleşdirip, wyiousdanly senagatçy boluň.

 • Reanr
  • Simulýasiýa
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2019-njy ýylyň 2-nji maýy
 • Öndüriji
  • Dapper Pingwin studiýalary

 • Neşirçi
  • Kasedo oýunlary

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Rise of Industry (v2.3.2) Mugt göçürip almak

  Rise of Industry (v2.3.2) Mugt göçürip almak

  Rise of Industry (v2.3.2) Mugt göçürip almak

  Rise of Industry (v2.3.2) Mugt göçürip almak

  Rise of Industry (v2.3.2) Mugt göçürip almak

  Oýun nädip gurulmalyRise of Industry (v2.3.2)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunRise of Industry (v2.3.2) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz