Riptide GP Renegade RIP-Unleashed

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Bikanun gidrojet ýaryşlarynyň geljegini başdan geçiriň, bu ýerde sowutly çapyksuwarlar uly şarlawuklaryň üstünden ölüm howply taýaklary kowýarlar, köpçülikleýin suw ýollaryndan polisiýa geçýärler we tolkunlaryň üstünden bökmek tizligini ýokarlandyrýarlar.

Siz gidrojet sürüjisi, Riptide GP ligasyndan çykarylan we şäher suw ýollaryndan, suw basan harabaçylyklardan we abraýyňyzy we adyňyzy yzyna almak üçin zawod tehnikalaryny bikanun ýaryşa mejbur edýärsiňiz. Başlyklary düşürip, ekipa .yňyzy guranyňyzda täze ulaglary, oýnap boljak nyşanlary we özleşdirmek aýratynlyklaryny açmak üçin ýekeje oýunçy karýerasynda oýnaň.

Soň bolsa, 8 oýunçy onlaýn oýunlarda dünýädäki garşydaşlar bilen söweşeniňizde iň soňky synag üçin başarnygyňyzy onlaýn alyň. Arwah-ýaryş ýaryş re modeiminde lider tagtasynyň üstünligi üçin dostlaryňyza garşy çykyň. Hatda 4-e çenli oýunçy bilen bölünen ekran ýaryşlarynda ýerli oýnap bilersiňiz!

Riptide GP: Renegade, meşhur Riptide GP seriýasyndaky häzirki zaman iş stoly kompýuter we konsol enjamlary üçin ýerden täzeden düzülen ilkinji oýun. Gysga ýollar, syrlar we interaktiw päsgelçilikler bilen doldurylan tolgundyryjy ýaryş ýollaryny öz içine alýan “Riptide GP: Renegade” täze nesil üçin ýaryş meýdançasydyr.

Aýratynlyklar

• “Tril-Ride” gurşawy - floüzýän zawod platformalarynda partlama, güýçli tupan güýçli tolkunlar we söweş wagtynda harby bazanyň içine aralaşmak. Her ýaryş ýoly interaktiw toplum bölekleri, dinamiki päsgelçilikler we gizlin gysga ýollar bilen doldurylýar.

• Çuňňur kär tertibi - grounderasty gidro reaktiw ýaryş zynjyrynyň ýokarsyna ýetmek üçin dürli ýaryşlardan we başlyk söweşlerinden geçiň. Gidro reaktiwiňizi täzelemek we sazlamak, täze duralgalary açmak we çapyksuwaryňyzyň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin nagt we tejribe gazanyň.

• Onlaýn köp oýunçy - Dünýäniň iň gowy oýunçylaryna garşy tolgundyryjy 8 oýunçy bilen onlaýn bäsleşiň.

• Ekranyň köp oýunçysyny bölüň - spliterli bölünen ekranly köp oýunçy çempionatynda dostlaryňyza garşy çykyň. Bir enjamda 4-e çenli oýunçy bilen oýnaň! (Goşmaça oýun oýnaýjylary dolandyryjylary talap edilýär))

• Çagyryş tertibi - Lider tagtalaryna buýruk beriň we dostlaryňyzyň iň gowy çykyşlarynyň arwah ýazgylaryna garşy başarnygyňyzy barlaň.

• Ulaglary üýtgetmek - Maşyn süreniňizde üýtgeýän çalt gidro uçarlardan doly garaagey ýygnaň we täzeläň. Her birini täzelemek we özleşdirmek üçin pul gazanyň.

• Sungat suw ýaryşynyň ýagdaýy - “Riptide GP”: “Renegade” dinamiki suw ýaryşyny haýran galdyryjy suw fizikasy, çişiriji-tastiki pürküji effektleri we başgalar bilen täze tolgunma derejesine çykarýar! Her ýaryş başga, sebäbi ýaryşýan ýeriňiz hemişe üýtgeýär.

• Oýun oýnamak üçin doly integrasiýa

• Bug doly - Dostlaryňyz bilen lider tagtalarynda bäsleşiň, kyn üstünlikleri açyň we bulut maglumatlary sinhronlamak bilen oýnuňyzy enjamdan enjama dowam etdiriň.

Oýunyň ady: Riptide GP: Renegade
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/443860/
Reanrlar: Acingaryş
Işläp düzüjiler: Wektor bölümi
Neşirçi: Wektor bölümi
Çykan senesi: 26 Iýul 2016

Riptide GP Renegade RIP-çykaryldy

SIZE: 256 MB


SURATLAR

Riptide GP Renegade RIP-Unleashed Mugt göçürip almak

Riptide GP Renegade RIP-Unleashed Mugt göçürip almak

Riptide GP Renegade RIP-Unleashed Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
  • OS: Windows 7, 8 ýa-da 10 (64-bit)
  • Prosessor: 1 Ghz ýa-da has çalt prosessor
  • Oryat: 512 MB RAM
  • Grafika: 512MB VRAM
  • DirectX: 10-njy wersiýa
  • Saklama: 400 MB boş ýer

Oýun nädip gurulmalyRiptide GP Renegade RIP-Unleashed

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunRiptide GP Renegade RIP-Unleashed gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz