Right and Down

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Diňe iki düwmäni ulanyp oýnalýan roguelike, zyndanda gezelenç, kart oýny: Sag we aşak! Gahrymanyňyzy saýlaň we tötänleýin döredilen kartoçkalary gözläň, täze ukyplary gazanmak üçin güýçli eserleri ýygnaň we barha güýçlenýän duşmanlara garşy göreşiň! Ony 50-nji derejä çykararsyňyzmy? ROGUELIKE OAMUNLAR Her zindan tötänleýin döredilýär, şonuň üçin her oýun özboluşly! Emma ähli zerur maglumatlar oýunda görkezilişi ýaly, tötänlik şol ýerde gutarýar. Ykbalyňyz kararlaryňyz bilen kesgitlenýär! HER KESEL MESELELERI Her öwrümde, ýeke-täk karar dogry ýa-da aşak gitmekdir. Ilkibaşda ownuk ýaly görünýän bu karar, taktiki çuňlugy gizleýär. Şol ýokary derejeli haýwany taşlamaga synanyşarsyňyzmy ýa-da gizlenýän artefaktyny sag tarapyna almak üçin göreşersiňizmi? Justaňy alan täze artefakt size her gezeginde 5 teňňe berýär, ýöne aşak düşseňiz. Töwekgelçilik edersiňizmi? AÇYLMADYK SANATLAR, GEROLAR WE DÜNGONLAR customörite ylgawyňyzy döretmek üçin dürli başlangyç artefaktlary we başarnyklary bilen 6 gahrymany açyň! Her oýnaýan oýnuňyz bilen açyp boljak dürli effektli 100-den gowrak artefakt! 9 dürli zindan. Olaryň her biri oýna täze düzgün goşýar we kynçylygyny artdyrar. iň soňky zyndana baryp bilersiňizmi?

Sag we aşak, aldawly ýönekeý öwrüm esasly roguelit zindon-süýreniji kart oýny, bu ýerde çep ýokarky burçdan aşaky sag tarapdaky çykyşa çykmaga synanyşýan plitkalar toruna geçýärsiňiz. Her öwrümde diňe iki saýlaw bar: saga ýa-da aşak süýşmek. Ylgamak üçin 50-nji derejäniň ahyryna ýetmeli; saglygyňyz nola çenli azalsa ýitirersiňiz. Her bir nyşan, haýsydyr bir passiw bonus berýän bir elementden we belli bir nagyşda hereket etmek bilen ýüze çykyp bilýän bir ukypdan başlaýar. Mysal üçin, “Brute's Brutal Hack” ukyby aşak düşenden soň ähli duşmanlara 4 gezek zyýan ýetirýär, yzyndan bolsa üç gezek. Harytlar. Sizde 16-a çenli dürli zat bolup biler (başlangyç elementiňizi hem goşmak bilen), ýöne şol bir elementiň birden köp bolmagy we olaryň peýdalary bar. Önümler kafelde görkezilen gymmata deň mukdarda altyn bolýar we ýeterlik altyn bar bolsa awtomatiki usulda alynýar. Duzaklar. Kafelde görkezilen baha deň bolan birnäçe öwrüm üçin haýsydyr bir negatiw ýagdaý täsirini ýetiriň. Mysal üçin, zäher her öwrümde zyýan berýär; körlük bir kafel radiusyndan has köp görmäge päsgel berýär; ýakmak sagalmagyňyzyň öňüni alýar; doňdurma zatlaryňyzy ulanmagyňyza päsgel berýär; bulaşyklyk dolandyryşlary tersleşdirýär we statistikaňyzy gizleýär.

5 derejäniň her toplumy şol bir “biome” (mysal üçin wulkan, tokaý, boşluk) bolup geçýär we her biomyň öz duşmanlary, duzaklary we zatlary bar. Käbir zatlar diňe käbir biomlarda peýdalaryny hödürleýär. Her 5 derejeden soň diňe teňňe, sowut we küýze kartoçkalaryndan ybarat kiçijik derejedäki oda ýetýärsiňiz. Ot ýakylýan her 10 derejedäki tejribe nokatlarynyň ýerine bir goşmaça ukyp satyn almaga mümkinçilik berýär. Ot ýakýan derejäniň ahyrynda syýahat etmek üçin iki dürli biomyň arasyndan saýlap bilersiňiz. Ylgawda ýeňiş gazanmak, “Slay The Spire” -iň ýokary göteriliş derejesi ýaly hereket edýän we goşmaça mehanika goşýan dürli zindanlary hem açýar. Mysal üçin, Dungeon 2-de tagtada açarsyz geçirip bolmaýan gulp plitalary hem bar (açarlary nireden alýandygyňyzy entek açyp bilemok.

SURATLAR

Right and Down Mugt göçürip almak

Right and Down Mugt göçürip almak

Right and Down Mugt göçürip almak

Right and Down Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core i3 2.00 GHz
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce 450
 • Saklama: 1 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyRight and Down

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunRight and Down gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz