RIDE 3 Incl DLC

LINKLERI OWüklemäge gidiň

RIDE 3 Mugt göçürip alyň, iň doly ýaryşy başdan geçiriň At münmek3! Dünýäniň dürli künjeklerinde ýaryş, özüňizi goýuň halaýan ulaglar ' synaga tizlik we täze “Livery Redaktor” bilen sazlap hezil ediň.

Adrenalin duýuň we iň doly ýaryşy başdan geçiriň At münmek3! Özüňizi çümdüriň häzirki zaman 3D gurşawy bu ýerde welosipediňiz bilen bilelikde ýaşarsyňyz, ony mehaniki we estetiki taýdan üýtgedersiňiz, arzuwlaryňyzyň hasyl bolmagyna ýol açjak täze “Livery Redaktor” -yň kömegi bilen. Başlamazdan ozal çapyksuwaryňyzy dogry eşik bilen sazlamagy ýatdan çykarmaň. Has köp 230 welosiped modeli Ilkinji günden başlap, 70-den gowrak täze modeli a RIDE oýny. Taryhy we häzirki zaman 30 dürli marka, olaryň 9-sy düýbünden täze. Her tagamy kanagatlandyrmak üçin 7 dürli kategoriýa we münmegiň stili. 4-nji münmek

Bu oýun, onuň kömegi bilen obeer şaryna syýahat bolar 30 dürli ýol noldan döredildi we fotogrammetriýa we pilotsyz skaner arkaly wepalylyk bilen köpeldildi. GP ýollary, Roadol we Supermoto ýollary ýaly dünýäniň çar künjeginde haýran galdyryjy ýollary basyň panoramalar köçe we ýurt ýollaryndan we köçe we tizlenme ýaryşlarynda ýaryşýarlar. Halaýan welosipediňizi saýlaň we stiliňiz ýaly özboluşly ediň. Özüňiziň ygtyýaryňyzy noldan dörediň, a fon reňki we tükeniksiz 2D şekil, dizaýn we effekt. Çäksiz kompozisiýalary döretmek we siziň üçin işleýän estetiki tapmak üçin dürli derejelerde işläň. Tigir sürmek gaty gowy. Özüňizi döreden welosiped sürmek ajaýyp. Beýleki çapyksuwarlary we oýunçylary görmek dünýä ýaryşy iň gowusy!

Täze karýera, öň görmedik ýekeje oýunçy tejribesi bolar. Köne çyzykly ösüşi ýatdan çykaryň: Täze göwrümli ulgam size ýaryşlary we ýaryşlary ýygnamaga, okamaga we gatnaşmaga mümkinçilik berer. 50 magazinesurnal. Olaryň her biri sizi ýaryşlardan we bu hakda anekdotlardan düzülen özboluşly oýun tejribesine öwürer motosikl dünýäsi, tejribäňizi ýokarlandyrar At münmek3.

 • Reanr
  • Acingaryş
  • Simulýasiýa
  • Sport

 • Çykan senesi
  2018-nji ýylyň 30-njy noýabry
 • Öndüriji
  • Milestone Srl

 • Neşirçi
  • Milestone Srl

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  RIDE 3 Incl DLC Mugt göçürip almak

  RIDE 3 Incl DLC Mugt göçürip almak

  RIDE 3 Incl DLC Mugt göçürip almak

  RIDE 3 Incl DLC Mugt göçürip almak

  RIDE 3 Incl DLC Mugt göçürip almak

  RIDE 3 Incl DLC Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7 64-Bit


 • Prosessor:

  Intel Core i7-2600


 • Ram:

  16 GB


 • Saklama:

  23 GB


 • Grafika:

  NVIDIA GeForce GTX 1060


 • Oýun nädip gurulmalyRIDE 3 Incl DLC

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunRIDE 3 Incl DLC gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz