Rhythm Stones

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Ritm daşlary hereketli basgançaklardan geçýän 1 düwme 3D ritm oýny. 1. 3D basgançakly daşlary kesiň! “Ritm Stones” 3D ritm oýny bolup, onda hereket edýän basgançak daşlaryny urga geçýärsiňiz. Basgançakly daşlar dürli 3D giňişliginde hereket edýärler; tekiz, silindr görnüşli, sferik we tötänleýin! Ritm daşlary oýnamak üçin islendik düwmäni basmaga mümkinçilik berýär, ýöne ahyryna çenli ähli kyn urgylardan geçip bilersiňizmi? Bir derejäni näçe köp ýitirseňiz, şonça-da saglygy ýokarlandyrýan zatlar peýda bolýar. Sahna näçe kyn bolsa-da, synap görseňiz hökman üstünlik gazanarsyňyz! Ritm haýwanlary indiki urgyny bilmäge kömek edýär, şonuň üçin her ritm haýwanyň nagşyny ýatda saklamak gaty möhümdir. Hususan-da, gara ritm haýwany (8-nji bellik) we ýaşyl ritm haýwany (çärýek belligi) iň köp görünýär!

Men bu oýny düýbünden gowy görýärin we muny dostum bilen oýnap başladym. Jadylaýjy we owadan grafiki stil, ilki bilen bilelikde oýun bolmak bilen meni özüne çekdi. Dostuňyz bilen oýnamak gaty gyzykly we partlamazlyga synanyşýan wagtyňyz olar bilen utgaşmak gaty hezil, ýöne ýekelikde oýnamak hem gyzykly! Ses ýazgysy ajaýyp we oýnuň atmosferasyny ýokarlandyrýar. Käbir gahrymanlar beýlekilerden has gowudyr, ýöne şonda-da hemmesini ulanmagy halaýaryn. Gulpy açmak / güýçlendirmek üçin köp zat bar, bu diňe oýun oýnamakdan lezzet alýar.

“Gäminiň samsyklygy”, 2 bahasy 15 dollarlyk bahasy bolan 2 oýunçy hyzmatdaşlygydyr. Söweş, toplar we mellek hüjümleri bilen hüjümi dowam etdirmekden ybarat bolup, mellek kombinatyndan, ot ýakmak üçin mellekden we wagtal-wagtal haýran galdyryjy şöhle hüjüminden gaçmak üçin mellek hüjümlerinden zarýad alýar. Jedel etmek üçin köp zat bar we gaty gyzykly. Söweşleriň arasynda, gahrymanlaryňyzy köpeltmek we ýakyn wagtda boljak söweşlere ibermek üçin dürli talaňçylyk we dükanlar üçin karta geçersiňiz.

SURATLAR

Rhythm Stones Mugt göçürip almak

Rhythm Stones Mugt göçürip almak

Rhythm Stones Mugt göçürip almak

Rhythm Stones Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 ýa-da ondan ýokary
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: Intel Graphics 4000
 • Saklama: 2 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyRhythm Stones

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunRhythm Stones gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz