Resonance v2.3-GOG

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Bir bölejik fizikiniň syrly we ajaýyp ölümi, gizlin gümmezini tapmak we gorkunç täze açyşyny talap etmek üçin ýaryş döredýär. Oýunçy, alymyň gümmezini gözlemekde durmuşy bilen baglanyşykly dört gahrymany dolandyrar. Birek-birege ynanmagy we ýolundaky päsgelçilikleri ýeňip geçmek üçin bilelikde işlemeli we bu täze we güýçli tehnologiýany howply guramanyň elinden çykarmaly bolarlar.

Rezonans Wadjet Eye we xii oýunlarynyň bilelikdäki tagallasydyr. Bäş ýyl boldy, şübhesiz, olaryň şu wagta çenli iň uzyn we iň hyjuwly oýny. Bu gymmat bahaly oýunçylar oýunçylar üçin ýasaldy we oýnuň ähli elementlerinde diýen ýaly görüp bilersiňiz. Jaýlanan we içgin interfeýsden, oňat deňagramly bulgurlaryň üsti bilen, gyzykly we gyzykly hekaýa çenli, xii oýunlarynyň işi nädip dogry ýerine ýetirmelidigini bilýändigini aýdyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, köne mekdebiň başdan geçirme oýunlary muşdagy bolsaňyz, bu oýun täzelikleri we hekaýalary bilen sizi begendirip, duýýan köne skol oýun oýunlaryňyzyň hemmesini çyzmalydyr.

Dört dürli nukdaýnazardan başdan geçirýän öwrümli we çyzgyly hekaýa, baş gahrymanlaryň arasynda bulgurlary çözmek we oýun arkaly öňe gitmek üçin erkin çalyşmak.
Bulaşyklary çözmek we syrlary açmak üçin täze mümkinçilikleri döredýän ajaýyp uzak möhletli we gysga möhletli ýat ulgamy.
Düşünjeli interfeýs, iň oňat başdan geçirilýän oýun tejribelerinden birini döredýär.
Gemini Rue we Blackwell seriýasy ýaly klassikleri döredijiden garaşýan ähli söýgiňiz we aladaňyz.


 • Oýunyň ady: Rezonans
 • Dükanyň sahypasy: https://www.gog.com/en/game/resonance
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/resonance/result/
 • Reanr: Başdan geçirmeler, nokat we basmak, Detektiv-syr
 • Öndüriji: xii oýunlary we Wadjet Göz oýunlary
 • Neşirçi: Wadjet göz oýunlary
 • Ulanyjy reýtingi: 104 ulanyjy synyna esaslanýan 5-den 4.3
 • Çykan senesi:2012-nji ýylyň 19-njy iýuny

Rezonans v2.3-GOG

SIZE: 487 MB


SURATLAR

Resonance v2.3-GOG Mugt göçürip almak

Resonance v2.3-GOG Mugt göçürip almak

Resonance v2.3-GOG Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

MINIMUM:

 • Ulgam: Windows XP / Vista / 7
 • Prosessor: 1.8 GGs
 • Oryat: 512 MB RAM
 • Grafika: DirectX 9.0c bilen gabat gelýän 3D grafiki karta
 • Saklanylýan ýeri: 1 Gb HDD

 • DILLER:

 • Iňlis → ses
 • Iňlis → tekst

 • Oýun nädip gurulmalyResonance v2.3-GOG

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunResonance v2.3-GOG gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz