Resist (v09.12.22)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Distopian geljegi. Awtoritar re regimeim. Zorluk, hyjuw we umyt hakda erteki. Şäheriňizi weýran edýän erbetliklerden azat etmek üçin söweşeniňizde beýik binalardan we ölümli duşmanlara garşy göreşiň. Zulum güýçlerine baş egersiňizmi? Resa-da garşy durmaga güýjüňiz barmy? Diňe VR üçin döredilen ýeke-täk oýunçy RPG, iň meşhur Resist, ahyrsoňy kompýuteriň güýjünden doly peýdalanmak üçin düzülen grafika we oýun oýnamak bilen bug bilen ýola çykdy. Kinetiki swing ulgamy, güýçli söweş we doly manyly hekaýa bilen, Resist garaşýan VR tejribäňizdir. Açyk dünýä Köçelerde aýlanyp, ajaýyp belentliklere çykyň, Konkord şäherini gözden geçirip, onuň syrlaryny açanyňyzda baý hekaýa kampaniýasy, şäherini günäkär Astranyň elinden azat etmek üçin göreşýän mahaly, Garşylygyň iň täze agzasy Sam Finç bilen birleşiň. Korporasiýa Onlarça gapdal gözleg Pillage maglumat desgalary, gözegçilik pilotsyz uçarlaryny ele alyň we duşman goşunlaryna garşy göreşiň, Garşylyk taktil tapmalary Hotwire Astra propaganda belliklerine abraýyňyzy artdyrmak we köpçüligiň tarapyny çekmek Çuň ussatlyk agajyny ýokarlandyryň we ýokarlandyryň ýaraglaryňyz we esasy ukyplaryňyz, ýa-da grapple güýçlendirmek, impuls skaneri we super bökmek ýaly güýçli täzelikleri açmak.

Kompýuter üçin güýçlendirilen gowulandyrylan kölegeler we yşyklandyryş, ähli täze gaýtadan işleme we FX we güýçlendirilen dokumalar we modeller bilen doly grafiki abatlaýyş, oýnuň öňküsi ýaly has gowy görünýändigini we oýnaýandygyny aňladýar Onlaýn lider tagtalary Kripto ussatlygy bilen bäsleşýär we başarnygyňyzy subut edýär Dostlar ýa-da bütin dünýä Birnäçe ýyl bäri VR höwesjeňi bolan biri hökmünde, Resist meni iki ýyl mundan ozal “Half-Life: Alyx” oýnanymda başdan geçiren şol bir gyzykly we gorky duýgusy bilen dolduran ilkinji oýun. Oýun, Örümçiniň özi ýaly ortaça ululykdaky şäheri aýlanmaga mümkinçilik berýän esasy swing mehanikiniň töwereginde gurlupdyr. Bu mehanik ajaýyp gowy işleýär; suwuk, ýalpyldawuk we hakykatdanam gaty hezil. Oýun sessiýasyndan soň gusmak islemezlik üçin size VR tejribesi gerek diýip pikir edýärin. Garşy dur, şükür, diňe bir tehnologiýa görkezişi däl; Oýun, kampaniýasyny öwrenmek üçin köp dürli esasy we gapdal missiýalary bilen doly hekaýa re modeimine eýe. Writingazgy ajaýyp zat däl, ýöne doly, doly hekaýa rejesi bilen VR oýny hem öwmeli. Mundan başga-da, yrgyldamagy öz içine almaýan gapdal çäreleriň hiç biri-de ylham beriji zat däl. Köplenç birneme çalt ýadadýan açyk dünýä gereksiz zatlar; paneli döwmek, dronlar bilen söweşmek we ş.m.

Garşy durmak hökman käbir kemçilikleri bar, ýöne tejribämi ýitirmek üçin ýeterlik däl. Käbir tehniki meseleler bilen ýüzbe-ýüz boldum, meselem, ýere gaty süýşüp barýarkam, oýnuň çarçuwasy tötänleýin haýallaýar ýa-da her gezek menýu açjak bolanymda oýun slaýdşoga öwrülýär. Şäheriň özi göwnejaý ululykda, ýöne “gök binalaryň” aňyrsyndan geçmek üçin hakyky gözel ýerleriň ýa-da gyzykly ýerleriň ýoklugy ony birneme duýýar. Söweşiň özi ylgawy nädip birleşdirýändigi sebäpli gyzykly, ýöne hakykatdanam “gaharjaň uçýan duşmanlary görkezip, triggerleriňizi saklamak üçin gaýnadýar.

SURATLAR

Resist (v09.12.22) Mugt göçürip almak

Resist (v09.12.22) Mugt göçürip almak

Resist (v09.12.22) Mugt göçürip almak

Resist (v09.12.22) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: 64 bitli Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 5 1400 ekwiwalent ýa-da has uly
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 1060 ekwiwalent ýa-da has uly
 • Saklama: 5 GB elýeterli ýer
 • Oýun nädip gurulmalyResist (v09.12.22)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunResist (v09.12.22) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz