Resident Evil 6 v1.1.0

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Hereket we diri galmak elhençligini garyşdyran “Resident Evil 6” 2013-nji ýylyň iň gorkunç wakasy boljakdygyny wada berdi. wirusly C-wirusy, gürrüň Demirgazyk Amerika, uruş sebäpli Gündogar Europeanewropa döwleti Edoniýa bilen Hytaýyň Lanshiang şäheriniň arasynda hereket edýär.

Dört tapawutly, ýöne biri-birine bagly hekaýa sapaklary bilen, hersi özbaşdak ýa-da bilelikde oýnamak üçin, jübüt ýa-da bilelikde oýnamak üçin, oflayn we onlaýn görnüşde diňe bir Resident Evil 6 dürli perspektiwalary we oýun oýnamak usullaryny däl, eýsem giriş girizilmegi bilen innowasion “Krossover” mehaniki oýunçylary birleşip, elhençligi paýlaşyp bilerler. Oýun döwrüniň möhüm pursatlarynda, dört oýunçy belli bir ýagdaýy çözmek üçin onlaýn birleşip biler, käbir oýunlar adaty hyzmatdaşlygyň çalşygyň çuňlugyny hasam ýokarlandyrmak üçin çalşylmagyny görüp biler.

Indi belli bir ýer bilen çäklenmän, C wirusynyň ýaýramagy Demirgazyk Amerikada, Gündogar Europeewropada we Hytaýda bolup geçýän çäreler bilen bütin dünýäde bolup geçýär. Şu güne çenli iň giň ýaýran “Resident Evil” oýny - Dört tapawutly, ýöne biri-biri bilen baglanyşykly kampaniýa arkaly elhençligi başdan geçiriň: Krossover Oýun oýnamak - Her bir hekaýa diňe bir ýollary kesip geçmän, eýsem hereketi hem başdan geçirýär - Hekaýa jübüt gahrymanlary bir ýere jemlän mahaly, täze “Krossover” mehaniki dört oýnaýja onlaýn elhençligi başdan geçirmäge mümkinçilik berýär.
Oloekelikde ýa-da bilelikde oýnamak - “Resident Evil 6” ýeke ýa-da iki oýunçynyň bilelikde oýnamagyny oflayn ýa-da onlaýn görnüşde berýär (ýöne Ada Wongyň kampaniýasy diňe bir oýunçy) Täze howplar - C-wirusynyň netijelerine garşy duruň zombi, J'avo, şol sanda dürli we öldüriji görnüşleri

Hrizalidler we has köp Agent Aw tertibi - “Resident Evil” seriýasy üçin bu täze onlaýn re modeimde beýleki tarapdan hereketi başdan geçiriň. 'Awçy' hökmünde, oýnuň zombi, J'avo ýa-da beýleki C-wirus mutasiýa bolmak üçin duşman tarapyna goşulyň we adam gahrymanlaryny ýok etmek üçin başga bir işjeň oýun sessiýasyna aralaşyň. Wayoluňyzy oýnaň - has çalt ýüklemek tizligini, ýangyn güýjüni gowulandyrmak ýa-da “Character Skill” ulgamy bilen saglyk zolagyňyzy ýokarlandyrmak üçin häsiýetiňizi ýokarlandyrmak üçin ussatlyk nokatlaryny ulanyň - Täze döredilen dolandyryş ulgamy - “Resident Evil 6” oýunçylara hereket edende atmaga mümkinçilik berýän ösen dolandyryş ulgamyny görkezýär; slaýd; Islendik tarapa öwrüliň we güýçlendirilen mellek hüjüminiň goşulmagy bilen bir hatarda hakyna tutma hakdaky girdejiler - Oýunçylar ýene bir gezek meşhur hakyna tutma reodeiminden lezzet alarlar, hakyna tutma rehimdarlyk - Diňe kompýuteriňizde bar bolan tejribe, bu goşmaça re isim Girdejilerden iki esse köp duşman bilen gaplanan! Goşmaça mazmun rejeleri üçin goşmaça tapgyrlar - Öň konsol wersiýalary üçin DLC hökmünde satyn alyp bolýan bu 7 goşmaça etap, kompýuter wersiýasynda * standart ýaly gelýär. (* Bu tapgyrlar üstünlikleriň üsti bilen açylýar.)
.

SURATLAR

Resident Evil 6 v1.1.0 Mugt göçürip almak

Resident Evil 6 v1.1.0 Mugt göçürip almak

Resident Evil 6 v1.1.0 Mugt göçürip almak

Resident Evil 6 v1.1.0 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows Vista® / XP, Windows 7, Windows 8
 • Prosessor:: Intel® CoreTM2 Duo 2.4 Ghz ýa-da has gowusy, AMD AthlonTM X2 2.8 Ghz ýa-da has gowusy
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA® GeForce® 8800GTS ýa-da has gowusy
 • DirectX®: 9.0c
 • Gaty disk: 16 GB HD giňişlik
 • Ses: Adaty ses enjamy
 • Oýun nädip gurulmalyResident Evil 6 v1.1.0

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunResident Evil 6 v1.1.0 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz