Resident Evil 5 Gold Edition

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Zontik korporasiýasy we öldüriji wiruslaryň hasyly ýok edildi we saklandy. Emma täze, has howply howp ýüze çykdy. Rakun şäherindäki wakalardan aman gutulanyndan birnäçe ýyl soň, Kris Redfild bütin dünýäde bio-organiki ýaraglar bilen göreşýär. Indi Bioterrorçylyga Howpsuzlyk Bahalandyryş Bileleşiginiň (BSAA) agzasy Kris ilaty agressiw we biynjalyk edýän jandarlara öwürýän biologiki serişdäni derňemek üçin Afrika iberilýär. BSAA-nyň başga bir wekili Şewa Alomar bilen bilelikde bu wakalaryň ynjalyksyzlanmagynyň aňyrsynda hakykaty çözmek üçin bilelikde işlemeli.

Bu oýun, Windows üçin oýunlar porty - 2009-njy ýylda çykan göni wersiýa. Bu ýerde “Untold Stories” bukjasyny “Steam” -da satyn alsaňyz, “Resident Evil 5 Gold Edition” -a täzelenen ýaly bolar. 2009-njy ýylda[4] Resident Evil 4 wakasyndan bäş ýyl soň, häzirki wagtda Bioterrorçylyga Howpsuzlyk Bahalandyryş Bileleşiginiň (BSAA) wekili Kris Redfild Afrikanyň Kijuju şäherine iberilýär. Oňa we täze hyzmatdaşy Şewa Alomara, gara bazarda bio-organiki ýarag (BOW) satmazdan ozal Rikardo Irwingi tutmak tabşyryldy. Gelenlerinde ýerli ýaşaýjylaryň Las Plagas parazitlerinden ýokaşandygyny (ýokaşanlara “Majini” diýilýär) we BSAA Alfa toparynyň öldürilendigini bilýärler. Kris we Şewa BSAA-nyň Delta topary tarapyndan halas edildi,

Şewanyň halypasy kapitan Joş Stony öz içine alýar. Stounyň maglumatlarynda Kris Albert Wesker bilen çaknyşykdan soň ölendir öýdülýän köne ýoldaşy Jill Walentiniň suratyny görýär. Kris, Şewa we Delta topary Irwinge ýakynlaşýar, ýöne baş keşbiniň kömegi bilen gaçýar. Irwing, Kris bilen Şewany Irwingiň şertnamasy baglaşyljak batgalyk nebit ýataklaryna eltýän resminamalary galdyrýar, ýöne resminamalaryň başga bir zatdygyny bilýärler. Kris we Şewa Delta topary bilen birleşmäge synanyşanlarynda, BOW tarapyndan öldürilen topary tapýarlar; Şewa ölenleriň arasynda Daş tapyp bilmeýär. Walentinanyň diridigini ýa-da ýokdugyny öwrenmek kararyna gelen Kris baş edarasyna hasabat bermeýär

SURATLAR

Resident Evil 5 Gold Edition Mugt göçürip almak

Resident Evil 5 Gold Edition Mugt göçürip almak

Resident Evil 5 Gold Edition Mugt göçürip almak

Resident Evil 5 Gold Edition Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • Goldanýan OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core ™ 2 Quad 2.4GHz ýa-da has gowusy, AMD Phenom ™ II x4 3.4GHZ ýa-da has gowusy
 • Oryat: 4GB ýa-da has gowusy
 • Grafika: 512 MB VRAM, NVIDIA® GeForce 9800 seriýasy ýa-da has gowusy, ATI Radeon HD 7770 ýa-da has gowusy
 • Ekran: Iň az 800 x 600 piksel durulyk
 • Ses: DirectSound gabat gelýär (DirectX 9.0c ýa-da has ýokary)
 • DirectX®: DirectX 9.0c / Shader 3.0 ýa-da has gowusy
 • Gaty disk: 15 GB mugt gaty disk
 • Oýun nädip gurulmalyResident Evil 5 Gold Edition

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunResident Evil 5 Gold Edition gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz