Resident Evil 3 v20211217

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Jill Walentin, Rakun şäherinde Umbrellanyň eden wagşyçylygyna şaýat bolan iň soňky adamlardan biridir. Ony saklamak üçin, Umbrella iň gizlin ýaragyny çykarýar; Nemesis. Şeýle hem, “Resident Evil Resistance”, “Resident Evil” äleminde gurlan täze 1 vs 4 onlaýn köp oýunçy oýunlary bar, bu ýerde dört diri adam erbet bir Mastermind bilen ýüzbe-ýüz bolýar.

Şu günki täzelenişde Halas bolanlar üçin 2 sany ýarag görnüşi, täze jandar (NE-α) we täze ussatlyk kartlary bar. Şeýle hem, diňe käbir ugurlarda ulanyp boljak Mastermind şahsyýet görnüşlerine esaslanýan aýratyn kartalary öz içine alýar. Mundan başga-da, diri galan 35 reňk üýtgeşikligi, 10 jandar üýtgeşikligi we başga-da köp zatlar goşuldy. Balans täzelenmesi ýakyn wagtda elýeterli bolar.

Amerikanyň Orta Günbatarynda “Racoon City” diýilýän ýerde bir topar geň ýitirim boldy. STARS ady bilen tanalýan polisiýa güýçleriniň ýörite topary bu işi derňeýär we bu hadysada birnäçe agzasyny ýitirendiklerine garamazdan, Umbrella derman kärhanasy we olaryň biologiki ýaragy T-Wirusyň arkasynda durýandygyny kesgitledi. Jill Walentin we beýleki diri galan STARS agzalary bu hakykaty mälim etmäge synanyşýarlar, ýöne polisiýa bölüminiň özi Umbrellanyň gol astyndadygyny we habarlarynyň elden berilmeýändigini bilýärler.

Asyl oýun, Resident Evil 3 mugt göçürip almak Nemesis 1999-njy ýylyň sentýabr aýynda çykdy we 2019-njy ýylyň 30-njy sentýabryna çenli 3,5 milliondan gowrak nusgada satyldy. Edil öňküsi Resident Evil 2 ýaly, oýun Rakun şäherinde goýuldy, biologiki howpuň täze görnüşi bilen doldurylan şäher, ýöne bu oýun wakanyň başlanmagyny we netijesini görkezýär. Baş gahryman Jill Walentine, yzarlaýjysy Nemesis T-Type-dan gaçmak üçin göreşýär we yzygiderli we yzygiderli kowalamak gorkusyny oýnaýan diri galmak gorkusyny hödürleýär.

SURATLAR

Resident Evil 3 v20211217 Mugt göçürip almak

Resident Evil 3 v20211217 Mugt göçürip almak

Resident Evil 3 v20211217 Mugt göçürip almak

Resident Evil 3 v20211217 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: WINDOWS® 10 (64-BIT zerur)
 • Prosessor: Intel® Core ™ i7-3770 ýa-da AMD FX ™ -9590 ýa-da has gowusy
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 ýa-da 3GB VRAM bilen AMD Radeon ™ RX 480
 • DirectX: 12-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 45 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyResident Evil 3 v20211217

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunResident Evil 3 v20211217 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz