Rescue Team 6: Collector’s Edition

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: N / A.

Neşir ediji: N / A.

Çykan senesi: N / A.

Reanr: Dolandyryş

Ene tebigat iň erbet zady edeninde Halas ediş topary elinden gelenini edýär! Halas ediş toparynyň batyrgaý agzalaryna ýol görkeziň, sebäbi adamlary kynçylyklarda halas edýär we ýer titremelerinden, sunamilerden we wulkan atylmagyndan soň weýran bolan infrastrukturany täzeden gurýar. Köprüleri we ýollary bejermek, zawodlary we öýleri dikeltmek, hassalary we ýaralananlary halas etmek üçin lukmanlary we halas ediji itleri ibermek bilen öz çeşmeleriňizi dolandyrmaly bolarsyňyz. Dikuçarlardan, motorly gaýyklardan başlap, uçarlara we otlylara çenli köp sanly maşyn buýruk bereniňizde çalt işläň, sagady ýeňip, altyn gazanarsyňyz! Ömrüňiziň tolgundyryjy gezelençine ýapyşyň we başdan geçirmeleri şu gün başlaň!

Kollektoryň neşiri

Esasy aýratynlyklar:

  • Onlarça tolgundyryjy dereje
  • Wagtlaýyn we wagty gelmedik oýun rejeleri
  • Açyk, reňkli grafika
  • Has çuňňur tejribe almak üçin

SURATLAR

Rescue Team 6: Collector’s Edition Mugt göçürip almak

Rescue Team 6: Collector’s Edition Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
  • CPU: 1.0 GGs
  • RAM: 512 MB
  • DirectX: 8.0
  • Gaty disk: 384 MB


Oýun nädip gurulmalyRescue Team 6: Collector’s Edition

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunRescue Team 6: Collector’s Edition gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz