Remnants (v0.22.05.16 & ALL DLC’s)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Galyndylar öňünden gurlan kompýuter oýunlaryny mugt göçürip alyň göni baglanyşyk ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy

Açlygy, suwsuzlygy, ýylylyk şertleri, radiasiýa bilen zäherlenmek we aklyňyzy saklamaga synanyşýan wagtyňyzda zäherli gaz dem alyşy. Baglamak, towuk bişiriňHakyky üçin zerur endikleriňizi açanyňyzda, öwreneniňizde, öwreneniňizde, gurup we ösdüreniňizde dost ýa-da duşman ediniň diri galmak tejribesi. “Early Access” taslamany goldamak we onuň dowamly ösüşine gatnaşmak isleýänler üçin niýetlenendir. Deňagramlylyk meselelerini, öndürijilik meselelerini, gijä galmak meselelerini, näsazlyklary we doly däl aýratynlyklary başdan geçirersiňiz. Onlaýn oýunlaryň hilini ýokarlandyrmak üçin gijä galmak meselelerini çözmek üçin elimden gelenini ederin. Doly gözleýän bolsaňyz oýun tejribesi, Oýun synap görmezden ozal has köp ösmegine ýol bermegi maslahat bererin. Oýun görkezýän YouTube wideolary bar oýnuň häzirki ýagdaýy. Çylşyrymly diňler

Galyndylar diňe özüm tarapyndan işlenip düzüldi we elmydama alýardym işlemäge höwes üstünde, muny bellemegiň möhümdigini duýýaryn, şonuň üçin satyn almagy göz öňünde tutýanlar Irki giriş has habarly karar berip biler. Maksat gaty çylşyrymly däl, ýöne talaňçylyk däl-de, kynçylyklary we oýnamak üçin umumy maksat we maksady hödürleýän strategiýa esaslanýan tejribe döretmekdi. atyş. Oýunyň PvP-de mümkin boldugyça deňagramly bolmagyny isledim, şol bir wagtyň özünde-de mynasyp hödürledim PvE mazmuny.

 • Reanr
  • Hereket
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2021-nji ýylyň 5-nji marty
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Remnants (v0.22.05.16 & ALL DLC’s) Mugt göçürip almak

  Remnants (v0.22.05.16 & ALL DLC’s) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  64 bitli Windows 10


 • Prosessor:

  Intel Core i7-7700K


 • Ram:

  8 GB


 • Saklama:

  30+ GB


 • Grafika kartasy:

  Nvidia GTX 1070 8GB


 • Oýun nädip gurulmalyRemnants (v0.22.05.16 & ALL DLC’s)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunRemnants (v0.22.05.16 & ALL DLC’s) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz