Reentry An Orbital Simulator v0.96-Early Access

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Reentry hakyky durmuş kosmos gämilerine esaslanýan kosmos uçuş simulýatorydyr. Täze kosmonawt döredýärsiňiz, kosmosdaky tabşyryklary ýerine ýetirip, eden her bir hereketiňiz üçin dereje we tejribe gazanarsyňyz. Hakyky durmuşda bolup geçen wakalara meňzeş missiýalara ýa-da kosmonawt hökmünde size garşy çykmak üçin döredilen toslama missiýalara girip bilersiňiz.

Kosmos gämileri, kosmonawtlary uzak wagtlap diri saklamak bilen, Eartheriň atmosferasynyň daşyndaky zatlary öwrenmek we düşünmek esasy wezipesi bolan gaty çylşyrymly maşynlar. Bu ýüzlerçe aýratyn ulgamlar we bilelikde işleýän ätiýaçlyk ulgamlar arkaly gazanylýar. Her bir kosmos gämisi üçin berlen uçuş gollanmasy we gözegçilik sanawlaryndaky oýun kosmos uçuş akademiýasynyň kömegi bilen bu enjamlary nädip uçmalydygyny we işlemelidigini öwrenersiňiz we ýokary çözgütli we real şertlerde giňişlik öwrenersiňiz.

Hakyky kosmonawtlar ýaly her ulgamy diýen ýaly dolandyryň, 25,500 fut / s-dan ýokary tizlik bilen Eartheriň daşyndan aýlananda gün ýaşmagyny we günüň dogmagyny görüň. Resolutioner bilen Aýyň ýüzüni ýokary çözgütli dokumalar bilen öwreniň ýa-da kosmosda bolmagyň ýalňyzlygyndan lezzet alyň.

Kosmosa uçmazdan ozal soňky sekuntlary göz öňüne getiriň. 111 metr beýiklikdäki raketanyň üstünde oturyp, Earther diýilýän oazisden çykjak kosmos gämisiniň gurallaryna seredýärsiňiz. Dwigateller ýanýar, mehaniki ulgamlar aşagyňyzda ýapyşýar, müňlerçe gallon ýangyç ulgamlar arkaly sorulýar. Bäş F1 hereketlendirijisiniň gaty gykylygy 8 000 000 funt töweregi zyňýar, kokpiti gaty sarsdyrýar we padden 3 million kg göterýär. Dwigateller raketany iňňedäki gök bina ýaly deňleşdirýän mahaly, uçuş paneli diňi sizden ýuwaş-ýuwaşdan daşlaşýar. Çylşyrymly inersenerler sizi 25,500 fut / s tizlige, erkin güýz orbitasyna, Aýyň barjak ýeri hökmünde ygtybarly tizleşdirjek ulgamlary döretdiler.

Orbital simulýator Reentry-a hoş geldiňiz.


 • Oýunyň ady: Gaýtadan giriş - Orbital simulýator
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/882140/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/reentry-an-orbital-simulator/result/
 • Reanr: Başdan geçirmeler, Indi, simulýasiýa, strategiýa, irki giriş
 • Öndüriji: Wilgelmsen studiýalary
 • Neşirçi: Wilgelmsen studiýalary
 • Ulanyjy reýtingi:75475 🡻20 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 2018-nji ýylyň 15-nji noýabry

“Orbital Simulator v0.96” -y täzeden giriş

SIZE: 4.83 GB


SURATLAR

Reentry An Orbital Simulator v0.96-Early Access Mugt göçürip almak

Reentry An Orbital Simulator v0.96-Early Access Mugt göçürip almak

Reentry An Orbital Simulator v0.96-Early Access Mugt göçürip almak

Reentry An Orbital Simulator v0.96-Early Access Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: 64 bitli Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 20 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: 64 bitli Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1070 / Radeon RX Vega 56
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 20 GB boş ýer

Diller:Iňlis*
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyReentry An Orbital Simulator v0.96-Early Access

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunReentry An Orbital Simulator v0.96-Early Access gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz