Red Matter 2

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Gyzyl materiýa 2 mugt göçürip almak Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda dmg iň soňky ähli täzelenmeler we DLC köp oýunçy

Gyzyl materiýa 2 başdan geçirmeler wakalary Gyzyl materiýadan soň bolup geçýän sowuk söweş wagtynda bolup geçýär. Adamlaryň nähili kyssasy duzaga düşdi hökümdarlary tarapyndan döredilen hakykatda öz ykbalyna garşy çykýarlar we dogry işleri etmek üçin göreşýärler. Akyl simulýasiýasyna sezewar bolmak duşman bazasy, sizi halas etmek üçin iberilen aralaşan agent sizi oýarýar. Gaçjak bolýan wagtyňyz, köne dostuňyza degişli duýduryş signalyny saklaýarsyňyz. Kömege gelmegi ýüregiňize düwüp, ony tapmak üçin Gün ulgamynyň iň uzak ýerlerine ömürlik syýahaty başlaýarsyňyz. Şol başdan geçirme, diňe bir gezek gaýtalamagyňyz üçin däl-de, tutuş hakykatyňyzy sorag astyna alar duşmak.

Gyzyl materiýa öňküsinden has köp çykdy, ýöne şonuň üçinem Wolgrawiýa göz öňüne getirişiňizden has köp syr saklaýar. Çümdürmek duýgusyny güýçlendirmek üçin döredilen doly interaktiw dünýäni öwreniň wirtual hakykat. Gurallaryňyzyň kömegi bilen daşky gurşaw, fizika we logiki bulgurlary çözüň, owadan, doly fiziki gurşawdan lezzet alýarsyňyz, jetpackyňyzy ulanyp, platforma bölümlerini gözden geçireniňizde çäksiz hereket ediň. Terminallara girmek, maglumat almak we ýoluňyzy arassalamak üçin haker guralyňyzy ulanyň. Tooöne gaty ynamly bolmaň we taýyn boluň söweş iň az garaşýan wagtyňyz. Wolgrawiýa açjak bolýan syrlaryňyzy goramak üçin uly alada etdi…

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 18-nji awgusty
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10


 • Prosessor:

  Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X ýa-da has uly


 • Grafika:

  NVIDIA GTX 1080 ýa-da şoňa deň


 • DirectX:

  12-nji wersiýa


 • Saklama:

  8 GB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyRed Matter 2

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunRed Matter 2 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz