Recompile (v26.08.2021)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Phigames

Neşirçi: Hormatly obalylar

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 19-njy awgusty

Reanr: Başdan geçirmeler, Sci-fi, Hereket

Bu giň atmosfera haker başdan geçirmesinde sapient AI-iň döremegine şaýat boluň.

Metroidwaniýanyň ösüşini çyzykly gözleg we oýun oýnamak bilen birleşdirmek. Oýunçylary gözlemek, söweşmek, döwmek we diri galmak üçin kynçylyklary täzeden düzüň. Gadymy sanly peýza .yň aşagyndaky köp syry öwreniň we ulgamlaýyn konfigurasiýa taýýarlaň.

Oýunyň ähli kyssasy hakyky wagtyň 1 sekuntynda bolup geçýär.

“Mainframe” -niň gadymy we köp sanly harabalyklaryna göz aýlaň we hakyky sapaga ýetmek üçin syýahatyňyzda size kömek etmek üçin birnäçe gezelenç ukyplaryny tapyň.

Oýunyň oýunçylaryň hereketlerine esaslanýan birnäçe soňy bar; Giperwizor we Mainframe-iň asyl maksady barada hakykaty açmak bilen ulgamlary bejerip, ýitirilen maglumatlary dikeldip, duşmanlary döwüp ýa-da ýok edip bilersiňiz.

“Mainframe” -niň ýaşaýjylary geň we dürli-dürli, köpüsine duşmançylykly duş gelinýär. Diri galmak, goramak we ýok etmek üçin güýçli ýaraglaryň we ukyplaryň doly goşundysy bar.

Daşky gurşawyň köp aýratynlyklary, şeýle gulplanan gapylar, meýdançalar, liftler we hatda duşmanyň süýdemdiriji ulgamlary hem çylşyrymly, biri-birine bagly logika derwezesi bilen işleýär.

Hiç zat kodlanan däl, hemme zat ulgamlaýyn we hemmesi doly ulanylýar.

Bulaşyklara ýa-da beýleki howp salýan päsgelçiliklere parahatçylykly we ygtybarly geçmäge mümkinçilik berýän logiki derwezeleri erkin öwrüp bolýar (we tersine). Hatda ýaşaýjylaryň özleri hem kynçylyk çekip bilerler, oýunçynyň buýruklaryny ýerine ýetirmek üçin programmirleme üýtgedi.

Hekaýa maşyn duýgurlygyndan başlap, saýlama tebigatyna çenli hemme zady öwrenýär.

Durmuş we ölüm. Bulam-bujarlyk we determinizm. Amatlylyk we amatlylyk. Akyl köp görnüşde bar. Bu ölýän dünýäde ähli mümkinçilikleri öwrenmeli. Perspectivehli nukdaýnazary synlaň we hormatlaň. Diňe şondan soň hakykatdanam diri galyp bileris.

Bizi ruhlandyran oýunlar:

SURATLAR

Recompile (v26.08.2021) Mugt göçürip almak

Recompile (v26.08.2021) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7+
  • Prosessor: 3 GGs
  • Oryat: 8 GB RAM
  • Grafika: NVIDIA GTX 750 Ti 2GB | AMD Radeon R7 265


Oýun nädip gurulmalyRecompile (v26.08.2021)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunRecompile (v26.08.2021) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz