Real Life Sunbay

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Real Life Sunbay”, üstünlik gazanandan soň, Jeýms we onuň topary şäherden çykýar. Jigisi ol ýerde galýar, ýöne her hepde oňa otkrytka iberýär. Bu hemme zadyň gowydygyny aňladýar. Köp ýyl geçýär. Bir gün otkrytka gelmedi. Jamesakup bilýärdi. Bir zat ýalňyşdy Näme bolandygyny bilmek üçin gaýdyp gelýär. Sunbay City-e hoş geldiňiz! Her kimiň diýen ýaly f * ck edip bilýän ýeri we jyns azatlygy şäheri! Maýami görnüşindäki plýa beach, baýlar we meşhurlar üçin Golliwud etraplary we garyp adamlar bilen töwerekler bilen açyk dünýä. Mia - ýerli kollejde okaýan, ýöne gaty erbet meşhur bolmak isleýän ýaş we hyjuwly şäher ýakasyndaky gyz! Biraz pul gazanmak we arzuwlaryny hasyl etmek üçin gul gyz hökmünde fetiş klubyna goşulýar. Maýk - ýaňy-ýakynda kolleje gitmek üçin şähere geldi, ýöne onuň aladasy mümkin boldugyça köp aýal-gyzlary nädip jyns taýdan gyzyklandyrmalydygyny bilmek. Baş gahrymanyň jynsyny saýlap, ony sazlap bilersiňiz.

Wideo oýunlary pudagyndan iki dost. Uly oýunlaryň muşdaklary hökmünde janköýer bazasynyň isleglerine laýyk gelýän oýun bermek üçin elimizden gelenini edýäris. “Sunbay City” bu başga bir durmuşda ýaşap boljak kiçijik şäher we jynsy hyýallaryňyzyň köpüsiniň amala aşýan ýeri. Sizden azajyk kömek bilen, ösüşi çaltlaşdyrmak we her aý öndürip biljek mazmunymyzy köpeltmek üçin toparymyzy giňelderis. Mümkin boljak ýeke-täk ýol, bu görnüşdäki ýokary hilli oýny hemişe görmek isleýän hyjuwly janköýerleriň goldawy bilen.

SURATLAR

Real Life Sunbay Mugt göçürip almak

Real Life Sunbay Mugt göçürip almak

Real Life Sunbay Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2 * (* Vista OS işleýän bolsa maslahat berilýär NVIDIA wideo kartasy)
 • Prosessor: Intel Core 2 Duo
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
 • Saklama: 12 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: 100% DirectX 10 gabat gelýär
 • Oýun nädip gurulmalyReal Life Sunbay

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunReal Life Sunbay gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz