Reactivated-DARKSiDERS

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Pilotsyz garaňky kosmos gämisinde hereket edýär.
Bootükleme prosedurasyndan soň iň soňky tabşyrygy ýerine ýetirilýär.

Diňe bardygyny bilmek üçin kararlar bilen bilelikde edilmeli netijeleri.

Takmynan

Gaýtadan işledilen garaňky ylym şertlerinde ilkinji adam gorkunç oýun.
Oýunçylar gözlemeli, diri galmaly we ahyrynda netijä täsir etjek kararlar bermeli.

Düşündiriş

Gaýtadan işlemäge rugsat berilmeýär.

Oýunyň ady: Işledildi
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1053600/
Reanrlar: Başdan geçirmeler, Indi, simulýasiýa
Işläp düzüjiler: Proteinbeer
Neşirçi: Proteinbeer
Çykan senesi: 23 aprel, 2019

Gaýtadan işledilen-DARKSiDERS

SIZE: 984 MB


SURATLAR

Reactivated-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Reactivated-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Reactivated-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
  • OS: Windows 7
  • Prosessor: i5 ýa-da has gowusy
  • Oryat: 4 GB RAM
  • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 700 seriýasy
  • DirectX: 9.0 wersiýasy
  • Saklama: 2 GB boş ýer
  • Ses kartasy: Içerki

Oýun nädip gurulmalyReactivated-DARKSiDERS

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunReactivated-DARKSiDERS gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz