RDS The Official Drift Videogame v175

LINKLERI OWüklemäge gidiň

RDS - Resmi Drift Wideogame, Cyper Sport dünýäsinde Russiýanyň Drift seriýasynyň ygtyýarly görnüşi! Meşhur ýollarda professional drift ýaryşlaryna agza boluň. Dünýädäki hakyky oýunçylar bilen bäsleşiň. Oýunda täze gowulaşmalar we mundan beýläkki ösüş gazanan täze nesliň simulýatorynyň hakyky fizikasyny duýuň. Ösen stil we tehniki sazlaýyş ulgamyndan lezzet alyň. “Cyber ​​Sport” -a hakyky drift ýaryşlary gelýär! Iň real we takyk drift üçin NEXT GEN fizikasy Iň oňat tandem drift we onlaýn ýaryşlar üçin özboluşly “TryTime” toruň gijä galmagyny azaltmak tehnologiýasy bilen hakyky wagtlaýyn multiplikator “HTC Vive”, “Oculus Rift” we beýleki kaskalar üçin jikme-jik seslenme bilen klawiatura we oýun oýnamak dolandyryşy bilen ähli rullary goldamak.

Syçan gözegçiligi Bir wagtyň özünde birnäçe giriş enjamy üçin goldaw Hereket platformalary (Hereket simulyatory) goldawy (asyl protokol | Sim gurallary | GameSTUL) Üç monitorda (Üç ekran) oýnamak üçin 5760 × 1080 durulyk goldawy 21: 9, 32: 9 we 48: 9 goldaw, şeýle hem doly ekranly reesimler we adaty monitorlarda giň penjireler, göni ýaýlymda kazylar we teswirçiler bilen hakyky wakalaryň düzgünlerine we däp-dessurlaryna laýyklykda YouTube-da göni ýaýlymda onlaýn bäsleşikler! Kiberport dünýäsiniň ähli uçarmanlarynyň global reýtingi. Acesaryşlarda ýeňiş gazanmak. Bu reýting onlaýn ýaryşlara gatnaşmak üçin. Gatnaşmak üçin ýüz tutuň we hakyky drift çempionatynda pilot boluň! Hakyky düzgünlere görä! Hakyky wagtda onlaýn köp oýunçy. Dostlaryňyz bilen türgenleşiň, dünýädäki drift janköýerleri bilen bäsleşiň. Tandem drift öňküsinden has amatly! Öz arwahyňyz bilen ýaryşyň - türgenleşigiň amatlylygy üçin ýolda iň gowy gezelençiňizi ýazga geçiriň Beýleki hakyky oýunçylaryň iň gowy ýazgylary bilen ýaryş - başarnyklary ýokarlandyrmak ýa-da janköýerler üçin islendik ýolda ýekeje ýaryş.

Awtoulagyň tekerleriniň özboluşly fiziki simulýasiýasy hakykat ýaly duýulýar NVidia Fizika tehnologiýasy esasynda düýbünden täze fizika fiziki prosesleriň kesgitlemesini kepillendirýär Dwigateli gowulaşdyrmak we sazlamak / ECU dolandyryş programmasyny saýlamak / teker sürtülmesi üçin iň ýokary güýji çäklendirmek Asma we rul Öňki tigirleri üýtgetmek üçin asma / tigir tekizlemek / ýygnamak we kamerany peseltmek we sazlamak Bedeniň berkligini berkitmek we dişli geçiş wagtyny tizleşdirmek / geçiriş inersiýasyny azaltmak lighteňil bölekleriň gurulmagy sebäpli awtoulagyň agramyny azaltmak driftde has gowy gözegçilik etmek üçin gereksiz elementleri aýyrmak Şinany saýlamak we öňdäki we yzky tigirler üçin aýratyn basyş sazlamalary üýtgeýän aýratynlyklary we sesi bilen çalşylýan hereketlendiriji. 10 sany meşhur dwigatel Gurlan bölekleriň hemmesiniň öz agramy bar, bu awtoulagyň umumy agramyna täsir edýär Pleýer profilleri “Steam Cloud” -da saklanýar. Profilleriň zaýalanmagy ýa-da ýitmegi aýrylýar. Dünýäniň islendik ýerinden islendik kompýuterde oýnap, kompýuteri üýtgedip we OS-ny täzeden gurup bilersiňiz.

SURATLAR

RDS The Official Drift Videogame v175 Mugt göçürip almak

RDS The Official Drift Videogame v175 Mugt göçürip almak

RDS The Official Drift Videogame v175 Mugt göçürip almak

RDS The Official Drift Videogame v175 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: 7, 8, 10
 • Prosessor: 2.0 GGs
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GT610 ýa-da AMD HD5450 ýa-da 1 Gb VRAM bilen Intel HD Graphics 530
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 10 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyRDS The Official Drift Videogame v175

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunRDS The Official Drift Videogame v175 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz