Rayman Legends

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Reýman Rowaýatlary Mugt göçürip almak, MişelAncel“Reýman” -yň meşhur döredijisi “Beyond Good & Evil” we “The Raving Rabbids”, “Rayman” franşizasyna bu täze girişinde täzeçillik döredijiligini açmak üçin gaýdyp gelýär.

Haçan Rayman, Globox, we ýetginjekler özüne çekiji suratlar bilen doldurylan syrly çadyry tapýarlar, birden mifiki täze dünýälere iberilýär! Öýlerine, gününi tygşytlamak we syrlaryny açmak üçin ylgaýan, bökýän we her dünýäde şarpyk çalýanlarynda olara goşulyň rowaýatsuratlar! Siz we üç dostuňyz bökdençsiz bökmek we bökdençsiz güýmenmek üçin hereketden çykyp bilersiňiz! Söweş aagdarhalary we beýleki epiki jandarlar goşmaça ölçegde! Allhli tarapdan hüjüm edip bilerler, şonuň üçin olary ýeňmek üçin oýnuňyzyň üstünde durmaly bolarsyňyz. Deprek urgusyna bök, bas gitara ur, hatda ajaýyp gitara sazlary wagtynda zolakly çyzyk. Wagt we ritm asyl we ygtyýarlandyrylan bu kartalary ýeňmegiň açarydyr sazlyýollar. Patyşalyklar we galalar

Dostlaryňyz bilen tükeniksiz dürli kynçylyklary başdan geçiriň bäş dürli etap bu siziň başarnygyňyzdan we tizligiňizden has köp synag eder! Her gün we hepdede täze kynçylyklara gaýdyp geliň we dünýäde nirede ýerleşýändigiňizi görmek üçin lider tagtasyny barlaň. Başlyklaryň artykmaçlygy bar Reýmantopar... goşmaça ölçeg! Aagdarhalar we başgalar epiki jandarlar ähli tarapdan hüjüm edip biler, şonuň üçin olary ýeňmek üçin oýnuňyzyň üstünde durmaly bolarsyňyz.

MişelAncel, Reýmanyň meşhur döredijisi, “Beyond Good & Evil” we “Raving Rabbids” täzeçillik döredijiligini “Rayman Legends” getirýär. Youene-de bir gezek siz we 3 dostuňyz “Arzuwlar şöhlesini” awtonom hyzmatdaşlykda halas edip bilersiňiz. Islän wagtyňyz içeri giriň we böküň 80+derejelerioýun oýnamak!

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2013-nji ýylyň 29-njy awgusty
 • Öndüriji
  • Ubisoft

 • Neşirçi
  • Ubisoft

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Rayman Legends Mugt göçürip almak

  Rayman Legends Mugt göçürip almak

  Rayman Legends Mugt göçürip almak

  Rayman Legends Mugt göçürip almak

  Rayman Legends Mugt göçürip almak

  Rayman Legends Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows XP SP3


 • Prosessor:

  Intel Core 2 Duo 2.0 GHz


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  6 GB


 • Grafika:

  nVidia GeForce 9600GT


 • Oýun nädip gurulmalyRayman Legends

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunRayman Legends gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz