Ravenfield v21.10.2022-Early Access

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Gök ýaranlaryňyz bilen Rawenfilde söweşiň! Dikuçarlar, tanklar, ýaraglar we işjeň ragdoll fizikasy bilen şol aljyraňňy gyzyllary düşüriň!

“Rawenfild” köne topar-topar AI atyjylarynyň damaryndaky ýeke oýunçy. Oýun almak we oýnamak aňsat, ýöne ähli ussatlyk derejeleri üçin peýdaly!

Esasy aýratynlyklary

 • Easyönekeý saýlamak, ýeke oýunçy maým
 • Pyýada ýa-da ýerüsti ulaglarda, uçarlarda ýa-da suw gämilerinde söweşiň
 • Işjeň ragdoll fizikasy taktiki strategiýalary manysyz güýmenje bilen birleşdirýär
 • Söweşijileriň sany diňe kompýuteriňiziň alyp barjak zatlary bilen çäklenýär!
 • Zeper ýeten esgerler söweşleriň nirede bolandygyny görkezýän topar reňkli gan böleklerini taşlaýarlar

Ösüş mol kartasy

“Ravenfield” irki giriş oýny hökmünde işlenip düzülýär we esasy mazmun täzelenmeleri her 4-6 hepdeden çykmagy meýilleşdirilýär. Mundan başga-da, artdyrylan täzelenmeler birneme has köp goýberilişinden gorkmaýanlar üçin beta şahasy arkaly paýlanýar.

Täze ýaraglar, ulaglar we kartalar ýaly käbir mazmun yzygiderli çykarylsa-da, beýleki möhüm aýratynlyklar takmynan aşakdaky tertipde goşular:

 • Mapörite karta goldawy
 • Bug ussahanasynyň integrasiýasy
 • AI buýrugy
 • Weapörite ýarag goldawy
 • Vehicleörite ulag goldawy
 • Basyp almak tertibi

 • Oýunyň ady: Ravenfild
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/636480/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/ravenfield/result/
 • Reanr: Hereket, Indie, Irki giriş
 • Öndüriji: PolatRaven7
 • Neşirçi: PolatRaven7
 • Ulanyjy reýtingi:🡹53,069 🡻1,584 Gaty oňyn
 • Çykan senesi: 2017-nji ýylyň 18-nji maýy

Ravenfild v21.10.2022-Irki giriş

SIZE: 615 MB


SURATLAR

Ravenfield v21.10.2022-Early Access Mugt göçürip almak

Ravenfield v21.10.2022-Early Access Mugt göçürip almak

Ravenfield v21.10.2022-Early Access Mugt göçürip almak

Ravenfield v21.10.2022-Early Access Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7 SP1
 • Prosessor: 32 bitli, 2 GGs ýa-da has çalt
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Intel HD 4000
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 1 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10 ýa-da has täze
 • Prosessor: 64 bitli, 3 GGs ýa-da has çalt
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Geforce GTX 750
 • DirectX: 12-nji wersiýa
 • Saklama: 1 GB boş ýer

Diller:Iňlis


Oýun nädip gurulmalyRavenfield v21.10.2022-Early Access

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunRavenfield v21.10.2022-Early Access gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz