Railbound (v1.10)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Demir ýoly mugt göçürip almak PC oýun öňünden guruldy göni baglanyşyk Dmg iň soňky täzelenmeler we DLC-ler bilen Köp oýunçy

Demir ýoly, otly gezelençinde bir jübüt it hakda oňaýly ýol-egrem-bugram oýun dünýä. Her kimiň öýüne ýetmegine we 150-den gowrak akylly çözülmegine kömek etmek üçin dünýädäki demir ýollary birikdiriň we kesiň bulgurlar ýumşak eňňitlerden öwrümli geçelgelere çenli. DÖWRELER Otlyny “CHOO-CHOO” EDIP BOLMAK , Öne seresap boluň we olary biri-birine ylgaň! 150+ PUZZLES TERJIME EDIP BOLMAK Esasy derejelerimiz sizi rahatlyk bilen dürli ýerlerden geçirer.

Alongoluň ugrundaky çatryklar, hatda iň talapkär oýunçylaryňam göwnünden turjak ysly beýni çaýçylaryna alyp barar! TERJIME EDIP BOLAN MEXANIKALAR Birbada giň aralyklary geçmek üçin tunelleri ulanyň. Wagtynda demir ýol päsgelçiliklerini ulanyp otlylary gijikdiriň. Sollary çalyş awtoulaglary dürli tarapa ugrukdyrmak. Wayolda ýakymly dostlary saýlaň we syýahatyňyzda has köp kynçylyklara duçar boluň! Sungat we saz KÖP KÖP KÖP KÖPGÜNLER asyl ses ýazgysy Golf Peaks we inbentonyň arkasyndaky topar tarapyndan.

 • Reanr
  • Tötänleýin

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 6-njy sentýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10


 • Prosessor:

  Esasy I5


 • Ram:

  4 GB


 • Grafika:

  Intel HD Graphics 6000


 • Saklama:

  300 MB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyRailbound (v1.10)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunRailbound (v1.10) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz