Quantum Break Complete

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Düzediş güýmenjesi

Neşirçi: Microsoft studiýalary

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 29-njy sentýabry

Reanr: Hereket, Ylym, Başdan geçirmeler, Atyjy, Açyk dünýä

Wagtyň özüni döwýän iki sekuntlyk weýrançylykdan soň, iki adam üýtgäp, adatdan daşary ukyplara eýe boldy. Olaryň biri wagtyň geçmegi bilen syýahat edýär we bu güýji dolandyrmak üçin dowzaha öwrülýär. Beýlekisi bu täze ukyplary ony ýeňmek üçin ulanýar - we özüni düzedip bolmajak ýyrtmazdan ozal wagt düzýär. Ikisem gaty kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup, geljegiň görnüşini kesgitlän ajaýyp kararlar berýärler. Kwant arakesmesi özboluşly tejribe; bir bölegi gaty täsirli wideo oýny, bir bölegi tolgundyryjy göni ýaýlymda, gahryman Jek Şoýs, Şon Aşmor, gahryman Jek Joýs, Aýdan Gillen, Pol Serene we Dominik Monagan Jekiň zehinli dogany William ýaly çykyş edýär. Kwant arakesmesi aýdyň hekaýalardan doly, baý gahrymanlar we dramatiki öwrümler Remedy Entertainment bilen meşhurdyr. Oýundaky saýlawlaryňyz, oýna we oýna oýnaýja düýbünden gyzykly güýmenje berýän tomaşanyň arasyndaky bu çalt birleşmegiň netijesine täsir eder.

Esasy aýratynlyklar:

 • Remedy Entertainment tarapyndan döredilen çuňňur, çalt beýan edilýän tejribe
 • Iň ýokary hilli janly hereket, oýundaky saýlamalara gönüden-göni täsir edýär
 • Ajaýyp aktýorlar
 • Bir hekaýa köp tarapdan gürrüň berdi
 • Wagtyň güýçlendirilen hereket oýny
 • Döwülen wagtyň geçmegi bilen yza gaýdyp barýarka weýrançylyk epiki sahnalaryna göz aýlaň

SURATLAR

Quantum Break Complete Mugt göçürip almak

Quantum Break Complete Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7 - 64 bit
 • Prosessor: Intel Core i5-4460, 2.70GHz ýa-da AMD FX-6300
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 760 ýa-da AMD Radeon R7 260x
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 68 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10 - 64 bit
 • Prosessor: Intel Core i5 4690, 3.9GHz ýa-da AMD ekwiwalenti
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 970 ýa-da AMD Radeon R9 390
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 68 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyQuantum Break Complete

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunQuantum Break Complete gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

MULTIUP.ORG
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

OWNDRIVES.COM
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

TUSFILES.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz