Puzzle Car

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Aýyň çykýan oýunlary

Neşirçi: Aýyň çykýan oýunlary

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 27-nji fewraly

Reanr: Enigma, tötänleýin, nokat we basmak, strategiýa

Minimalist we rahatlandyryjy tejribe. Awtoulagyňyz üçin ygtybarly ýol ýygnamak we ýolda ähli zatlary ýygnamak üçin bölekleri minimalist gurşawda rahatlandyrýan ses ýazgysyny diňlemek üçin özüňizi synap görüň. Bu oýunda egrileri, çatryklary, tunelleri ulanyp, ygtybarly ýol dörediň we ýolda ähli zatlary ýygnaň, elmydama pyýada ýörelgelerine hormat goýuň. Şatlan!

Aýratynlyklary

Esasy aýratynlyklar:

 • 50 kynçylyk.
 • Arkaýyn we rahatlandyryjy ses ýazgysy.
 • Kanagatlanarly ses effekti.
 • Täsin bulgurlar.
 • Pleönekeý we minimalist enigma oýny.

SURATLAR

Puzzle Car Mugt göçürip almak

Puzzle Car Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7/8/10
 • Prosessor: DualCore 2.0 Ghz +
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: DirectX 9.0c goldaýan grafika kartasy
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 150 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7/8/10
 • Prosessor: DualCore 2.6 Ghz +
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: DirectX 9.0c goldaýan grafika kartasy
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 150 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyPuzzle Car

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunPuzzle Car gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz