Pure Farming 2018 v1.4.1 & ALL DLC

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Häzirki zaman ekerançylygynyň ähli ugurlaryny dolandyrmak üçin iň täze tehnologiýalary we iň häzirki zaman ygtyýarly maşynlary ulanyň. Çig, kofe noýbasy we zeýtun ýaly sebite mahsus ekinleri ekmek üçin Europeewropa, Aziýa we iki Amerikanyň arasynda syýahat ediň. Hem simulýasiýa weteranlaryna, hem-de ekerançylyk oýunlaryna täze gelenlere laýyk gelýän üç sany üýtgeşik oýun reesimi arkaly ýoluňyzy ösdürip ýetişdiriň. Maldarçylyk, baglar, ýyladyşhanalar, meýdan ösdürip ýetişdirmek, ýaşyl energiýa we başgalar ýaly häzirki zaman ekerançylygynyň göz öňüne getirip boljak ähli ugurlarynda eliňizi synap görüň. Zetor, Landini, Makkormik, Gregoýr, DAF, Mitsubishi we başgalar ýaly pudak ýolbaşçylaryndan wepalylyk bilen döredilen ekerançylyk ulaglaryny sürüň. Iň kiçi jikme-jikliklere, şol sanda agramyna we fizikasyna çenli köpeldilen maşynlar, häzirki zaman fermasyny dolandyrmakda hakyky, çuňňur tejribe hödürlär. Italiýada, Kolumbiýada, Japanaponiýada we Montana, ABŞ-da ýerleşýän fermalaryňyzyň arasynda syýahat ediň. Sebitlere mahsus ekinleri ösdürip ýetişdiriň we ekerançylyk simulýatorlarynda, şol sanda tüwi ekýän, kenep ýygýan we beýlekilerde görlüp-eşidilmedik maşynlary ulanyň.

Erkin ekerançylykda öz hojalygyňyzy dolandyrmak azatlygyndan we kynçylyklaryndan lezzet alyň, Ilkinji fermamda oba hojalygynyň peýdalaryny öwreniň ýa-da ekerançylyk ukyplaryňyzy obýektiw gönükdirilen ekerançylyk kynçylyklarynda synap görüň. Öňdebaryjy tehnologiýa we aýratynlyklar bilen baýlaşdyrylan has çuňňur ýekeje oýunçy RPG oýun tejribesine çümüň, Deadfire gaty kämilleşdirilen grafika, has çuňňur oýun mehanikasy we saýlamalaryň hakykatdanam möhüm bolan el bilen ýasalan başdan geçirmeleri bilen nusgawy D&D oýun oýnunyň esasyny düzýär. Öldürijiniň täze sebitini öwreniň - gämi bilen öz ugruňyzy meýilleşdiriň we arhipelag sebitiniň baý we ekzotik adalaryny öwreniň, ýaşaýjylary bilen aragatnaşyk saklaýan we her portda dürli gözleglere gatnaşýan täze ýerleri tapyň. Partiýaňyzy guruň we ýoldaşlaryňyzy sazlaň - gözlegiňize goşulmak we hersi üçin birnäçe synp we has çuňňur ukyplary bellemek üçin 7 dürli ýoldaşdan birini saýlaň. Täze ýoldaş ulgamynyň goşulmagy bilen şahsy gatnaşyklaryna we özara täsirlerine şaýat boluň.

Bu diňe wagt meselesi. Howanyň aşa üýtgemegi, global ykdysady krizis, ölüm howply pandemiýa we köne we täze ägirt güýçleriň arasyndaky dartgynlylyk. 1945-nji ýyldan bäri ilkinji gezek ýaragly çaknyşykda ýadro ýaraglary ulanyldy. Kömelek bulutlary tozan gutarmanka gündogardan günbatara çykdy. Indi gutardy we stiller henizem. Tebigat weýran edilen şäherlere çozdy. Boş köçelerden şemal öwüsýär, mazarlara öwrülýär. Adamlar ýitdi. Medeniýetiň galyndylaryndan göz aýlamak Mutantlar, deformasiýa edilen gumanoidler we haýwanlar, halas bolmak ýa-da diňe iýmek üçin bir zat gözlemekdir. Diri galmak üçin siz we ýoldaşlaryňyz Zonany öwrenmäge başlamaly. Belki, bir gün dowzahyň ortasynda gadymylaryň mekany bolan rowaýatlaryň Eremini taparsyňyz. Hekaýalarda hakykatyň garaşýan ýeri. Belki, jogaplaryňyzy şol ýerden tapyp bilersiňiz. Taşlanan şäherleriň, çöken awtoulag ýollarynyň we aşa köp oba ýerleriniň adamzatdan soňky dünýäsine syýahat. Gerek zatlaryňyzy täzeden dikeltmek we indiki başdan geçirmeleriňizi meýilleşdirmek üçin, abraýly we şübheli gahrymanlaryň täze ýuwunýan oazisi bolan Arkda barlaň.

SURATLAR

Pure Farming 2018 v1.4.1 & ALL DLC Mugt göçürip almak

Pure Farming 2018 v1.4.1 & ALL DLC Mugt göçürip almak

Pure Farming 2018 v1.4.1 & ALL DLC Mugt göçürip almak

Pure Farming 2018 v1.4.1 & ALL DLC Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10,8,7 (64 bit)
 • Prosessor: Intel Core I5 ​​2,3 GGs
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Geforce 560 GTX 2 GB
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklamak: 5 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX laýyk
 • Oýun nädip gurulmalyPure Farming 2018 v1.4.1 & ALL DLC

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunPure Farming 2018 v1.4.1 & ALL DLC gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz