Pumping Simulator-Goldberg

LINKLERI OWüklemäge gidiň


Biziň hemmämiz uzak ýolagçylarda durýan şol ýangyç guýulýan stansiýalarda näme edýändikleri bilen gyzyklandyk, belki-de, pomidor bolmagy arzuw edipdik. Durmuşa nasosyň gözi bilen seretmegiň nämedigini düşünmek we düşündirmek üçin bu oýny düzdük.
Taşlanan dag ýolunda her dürli synaglar bilen göreşip, çöregiňizi deriňiz bilen ýasap bilersiňiz, ýa-da şäherdäki ýangyç bekedini dolandyryp, dostlaryňyz bilen guran gaz monopoliýasynda pulda ýüzüp bilersiňiz.
“Pumper Simulator” dostlaryňyz bilen geçirmek üçin gowy wagtlary wada berýär. Bu oýny satyn alanyňyzda, oýun däl-de, dostlaryňyz bilen geçirmek üçin gyzykly wagt satyn alarsyňyz. Bilelikde işlemek üstünlikmi? Ora-da dostlaryňyzyň arkasynda iş alyp, goşmaça pul jübüsine baglamak hezilmi? Ikisini hem başdan geçirmek isleseňiz, “Pumper Simulator” siziň üçin.
“Pumper Simulator” ýaş dörediji tarapyndan taýýarlanýar. Meseleler gysga wagtda çözüler. Oýun girdeji gazanýarka, iň gowy oýun tejribesi üçin has köp mazmun goşular we optimallaşdyrylar.

 • Köp dürli stansiýalarda oýnaň
 • Wokzal işgärlerine wezipeleri belläň
 • Maşynlary ýuwuň, düzediň, gaz dolduryň
 • Täze işgär alyň, stansiýaňyzy giňeldiň!
 • Awtoulaglary çekiji awtoulag bilen döwülen adamlary halas ediň
 • Sesli söhbetdeşlik ulanyp, dostlaryňyz bilen habarlaşyň we ugrukdyryň
 • Ammara baryp, wokzal bazary üçin zatlar satyn alyň
 • Müşderileriň hapalanan ýerini arassalaň
 • Ogrulara ýollaryny aýdyň!
 • Owadan ulag satyn alyň

 • Oýunyň ady: Nasos simulyatory
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1455120/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/pumping-simulator/result/
 • Reanr: Tötänleýin, Indi, Simulýasiýa
 • Öndüriji: Naýza oýunlary
 • Neşirçi: Naýza oýunlary
 • Ulanyjy reýtingi:🡹232 🡻82 Esasan oňyn
 • Çykan senesi: 2020-nji ýylyň 20-nji dekabry

Nasos simulyatory-Goldberg

SIZE: 717 MB


SURATLAR

Pumping Simulator-Goldberg Mugt göçürip almak

Pumping Simulator-Goldberg Mugt göçürip almak

Pumping Simulator-Goldberg Mugt göçürip almak

Pumping Simulator-Goldberg Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Iki ýadro 2 Ghz ýa-da has gowusy
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Intel HD 520, Nvidia GT 730, AMD R7 240 ýa-da has gowusy
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 4 GB elýeterli ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7+
 • Prosessor: I5-8400 // AMD Ryzen 5 2600
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GTX 1050 // RX560
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 4 GB elýeterli ýer

Diller:Iňlis*Rus, Türk, Plönekeýleşdirilen Hytaý, Japaneseapon, Fransuz, Nemes
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyPumping Simulator-Goldberg

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunPumping Simulator-Goldberg gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz