Pulang Insanity Lunatic Edition-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň


Borneo adasyndaky hakyky waka hekaýasyndan - Indoneziýa, Pulang: dälilik Indoneziýanyň mif medeniýetinde döredilen psihologiki gorkunç oýun.
Bu oýny “Survival Horror” oýunyna goşan hakyky hekaýa salgylanmalarymyzdan ruhlandyrdyk.

Interaktiw tapmanyň başga bir stili bilen, oýunçylar beýleki gorkunç oýunlardan tapawutly gorkunç atmosferany başdan geçirerler.


Bir wagtlar garyp we agyr bergili bolan Rudy garyplygyndan geçip, “Pesugihan” dessury bilen gülläp ösdi, emma bagt uzak dowam etmedi…

“Pesugihan” dessury

Pesugihan haýsydyr bir iş etmän bada-bat baýlyk gazanmak däbidir, ýöne 21-nji gününde her 3 aýda bir adamyň jany görnüşinde gaty köp gurban gerek. Bu däp-dessur diňe Setan / Djinn tarapyndan berlen okkult şertnamasyna haýyş bilen gol çekilen halatynda "üstünlik" diýip bellik edilip bilner.

Şertnama gol çekilenden soň, hiç hili däli mukdarda pul çykmaz, kämahal ýygnanýança görüner.

Öndürijiniň maksady

Esasy maksadymyz, bökjekler we aşa güýçli sesler bilen doldurylan elhenç oýun oýnamak däl. Gizlin atmosfera bilen gorkunç oýun oýnamagy maksat edinýäris, hatda derejedäki duşman bolmasa-da, gorkunç howany döretmeli.

 • Indoneziýada tapylan aýylganç faktlardan ruhlanan täsin hekaýa
 • Pulang dünýäsi: Akmaklyk Indoneziýanyň hakyky sazlamalaryna esaslanýar
 • Indoneziýadaky garaňky medeniýetler baradaky bilimleriňizi artdyrýan düşündirişler bilen dolduryldy
 • Iň erbet düýşüňizi getirmäge taýyn iň gorkunç jandarlar bilen göni ýüzbe-ýüz bolarsyňyz
 • ygtybarly ýer ýok, şeýtanlar içiňizde

 • Oýunyň ady: Pulang: dälilik
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1069210/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/pulang–insanity/result/
 • Reanrlar: Indi
 • Işläp düzüjiler: OZYSOFT
 • Neşirçi: OZYSOFT
 • Çykan senesi: 13-nji mart, 2020-nji ýyl

“Pulang Insanity Lunatic Edition-CODEX”

SIZE: 7.96 GB

BELLIKLER: Lunatik neşir şulary öz içine alýar:

1). Oýun bazasy
2). Sanly sungat kitaby
3). Asyl Sountrack

Oýun v1.0.0.4 täzelendi

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Pulang Insanity Lunatic Edition-CODEX Mugt göçürip almak

Pulang Insanity Lunatic Edition-CODEX Mugt göçürip almak

Pulang Insanity Lunatic Edition-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: WINDOWS 7,8,8.1,10 64-BIT
 • Prosessor: Intel Core i3-530
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 660 ýa-da ATI Radeon HD 7850
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 11 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: 720p 30fps nyşana almak

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: WINDOWS 7,8,8.1,10 64-BIT
 • Prosessor: Intel Core i5-4460, 2.70GHz ýa-da AMD FX-6300 ýa-da has gowusy
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1060 ýa-da AMD Radeon RX 580
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 11 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: Ultra 1080p 60fps nyşana almak

Oýun nädip gurulmalyPulang Insanity Lunatic Edition-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunPulang Insanity Lunatic Edition-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz