Project Wunderwaffe-DOGE

LINKLERI OWüklemäge gidiň

https://store.steampowered.com/app/1988830/Project_Wunderwaffe_Prologue/

Soýuzdaşlar günbatardan ýakynlaşýarlar, ýöne şol bir wagtyň özünde sowetler gündogardan gelýär. Esgerleriň hiç biri ýeňşiň tagamyny ýada salmaýar. Öň hatarda gorky we bulam-bujarlyk höküm sürýär. Baş ştab bölünip başlady we köpler üçin urşuň ykbaly eýýäm möhürlendi. Käbir serkerdeler yza çekilmek barada buýruk berýärler. Şeýle-de bolsa, söweşýänler uruş gutarýança boýun egmezler. Wunderwaff gurmak üçin diňe bir mümkinçilik aldyňyz. Baza hoş geldiňiz!

Esasy gurluşyk we tehnologiki ösüş

Özüňe ýeterlik, ullakan, ýerasty toplum, bu sizsiz bolup bilmeýän epiki gala. Şonuň üçin akylly bol! Bazaňyzy paýhasly guruň, dolandyryň we ösdüriň. Urşuň ykbalyna täsir edip biljek derejede güýçli ýarag döredýändigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň.

Grounderasty koridorlaryň we ýörite maksatly otaglaryň ulgamy netijeli işlemeli. Olara suw we elektrik alyň. Magdan baýlyklary, kodlary döwmek, tehnologiýa agajyny ösdürmek we içalylar bilen hyzmatdaşlyk etmek. Weaponsaraglary we oýlap tapyşlary gurmak we öndürmek. Bu siziň esgerleriňiziň garaşýan zady! Duşman goşunlarynyň ýörişine gözegçilik ediň we taslamany tamamlamak üçin wagt tapyň. Size möhüm maglumatlary berjek iň oňat alymlary, içalylary we wekilleri hataryňyza goşuň. Wunderwaffe taslamasynda, dünýä entek eşitmedik ýarag gurarsyňyz!

Wunderwaffe gurluşygy

Atom bombasynyň oýlanyp tapylmagy, gözleg merkezleriňizde edip boljak zatlaryň diňe ujypsyzja bölegidir. Her oýlap tapyşyňyzy weýran ediň. Soňky ýeňiş ýaraglaryny döretmek üçin mümkinçilikleriň gerimi gaty giňdir. Görünmeýän gury ýer ulaglary, super raketalar ýa-da Die Glocke. “Wunderwaffe” taslamasynda önümçilik liniýalaryňyzyň näme edip biljekdigini biliň.

Harby bazany ösdürmek

Wunderwaff gurmak, maglumatlar bazasyny netijeli dolandyrmagy, şeýle hem çig mal we serişdeleri edinmegi we paýlamagy talap edýär. Taslamaňyz elmydama howp astyndadyr, şonuň üçin hüjümlerden goraň we wunderwaffe gutarmak üçin mümkin boldugyça köp wagt sarp edip bilersiňiz. Choiceadyňyzdan çykarmaň, her bir saýlaw möhümdir. Kararlaryňyzyň hersiniň netijesi bolar. Propaganda mehanizmlerini ulanyň, üstüňizde işleýän super ýaragyň mümkinçilikleri bilen gorky we gorky oýandyryň.

Bazany goramak

Bazaňyz ýer astynda gaty gowy gizlenendir, ýöne hüşgär bolmaly. Duşmanlaryňyzyň akyly oýandy. Seni tapmak we ýok etmek üçin her zat eder. Bazada uçara garşy duýduryş eşidilende howsala döräp, diri galmak üçin rehimsiz söweş bolýar. Ofiserlere para bermek synanyşyklary, wagşyçylyk we çig mallara edilýän hüjümler diňe ýüzbe-ýüz boljak käbir kynçylyklardyr. Elmydama taýyn boluň, ýagdaýy gözegçilikde saklaň we bazanyňyzyň doly işleýändigine we söweşe taýýardygyna göz ýetiriň. Duşmanyňyz ýalňyşyňyza garaşýar!

Wunderwaffe taslamasy, Ikinji jahan urşunyň hakykatlarynda kesgitlenen strategiki oýun. Mundan başga-da, grafika we ses dizaýny taýdan özboluşly. Sizi uzak wagtlap oýna çekeris!


 • Oýunyň ady: Wunderwaffe taslamasy
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1477700/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/project-wunderwaffe/result/
 • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, hindi, simulýasiýa, strategiýa
 • Öndüriji: Gameparic
 • Neşirçi: Gameparic, Oýunlar inkubatory, PlayWay SA
 • Ulanyjy reýtingi:80180 🡻91 Garyşyk
 • Çykan senesi: 2022-nji ýylyň 10-njy oktýabry

Wunderwaffe-DOGE taslamasy

SIZE: 2.38 GB

INGeke-täk çyzyklar


SURATLAR

Project Wunderwaffe-DOGE Mugt göçürip almak

Project Wunderwaffe-DOGE Mugt göçürip almak

Project Wunderwaffe-DOGE Mugt göçürip almak

Project Wunderwaffe-DOGE Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 8.1 × 64 / Windows 10 × 64
 • Prosessor: Intel Core i3 2.5 Ghz ýa-da AMD Phenom II 2.6 Ghz ýa-da has uly
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: 2GB & AMD 7970 ýa-da nVidia 770 ýa-da has uly
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 3 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýän ses enjamy

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 8.1 × 64 / Windows 10 × 64
 • Prosessor: Dördünji nesil Intel Core i5 2.5 Ghz ýa-da AMD FX8350 4.0 Ghz ýa-da has uly
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: 4GB & nVidia 960 ýa-da has uly
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 5 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýän ses enjamy

Diller:Iňlis*Fransuz, Italýan, Nemes, Ispan - Ispaniýa, Adaty hytaý, ýönekeýleşdirilen hytaý, ýapon, koreý, polýak, portugal - Braziliýa, rus, türk
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyProject Wunderwaffe-DOGE

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunProject Wunderwaffe-DOGE gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz