Project Eden

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Esasy dizaýn

Neşir ediji: Square Enix

Çykan senesi:

Reanr: Hereket, Ylym

Ilatyň aşa köp bolmagy sebäpli, millionlarça adamyň ýaşaýan beýik mega şäherleriniň ösmegi bilen Earther planetasynyň diametri ýokarlanýar. Jaýlar, pyýada ýollary we hyzmat kanallary bilen birleşdirilen binalar hemişe ýokaryk ösýär. Bu äpet adam uýalarynda diňe baýlar günüň şöhlelerini duýup, has arassa howadan dem alyp bilerler. Toparyňyz, enjamlaryň hemmesiniň bir wagtyň özünde näsaz işe başlan Real Et fabrigindäki kynçylyklary derňemek üçin saýlandy. Enjamlary bejermek üçin iberilen tehnikler düşündirişsiz ýitirim boldular. UPA-nyň (Şäher goramak gullugy) buýruklary düşnüklidir: aşak düşmäge taýynlaň.

“Eden” taslamasy, enigma çözmäge ünsi jemleýän 3D atyjy. Dört UPA agentinden ybarat topara ýolbaşçylyk edersiňiz: Karter Dorlan, Andre Herderman, Minoko Molenski we Amber Torrelson. Her bir operatoryň özüne mahsus aýratynlygy bar, öňe gitmek üçin özleşdirmeli bolarsyňyz. Karter hökmünde maglumat almak we gapylary açmak üçin eliňizi sorag ediň we barmaklaryňyzy gysyň. Düzedilen we gyssagly bir zat gerek bolsa, Andre siziň adamyňyz. Kompýuter terminallary Minokonyň haker zehinine laýyk däl. Iň soňkusy, Amber howply gurşawy bir çyzgy bilen geçip biler we ol siziň ýarag hünärmeniňiz bolar. Iň pes gatlaklara batyrgaý boluň we Erem taslamasynda dowzaha girmäge taýynlaň! Käbir çylşyrymly kiberpunk-hekaýa hekaýalaryny, çylşyrymly bulgurlary we özboluşly oýun oýnamagy gözleýän bolsaňyz (islege görä, çykmak bilen bilelikde), bu siziň oýnuňyz!

Toparlaýyn esasda oýnaýan 4 hünärmeni giň gowaklaryň, ýylana meňzeş tunelleriň we kultistler, garakçylar we mutantlar bilen doldurylan çukur ýerlerine oýnaň.

Morfing duşmanlary, olary nädip ýok etmelidigini öwrenen badyňyza üýtgäp, yzygiderli garşy çykarlar.

Diňe garaňkylyga düşüň ýa-da bilelikde köp oýnaýan 3 dostuňyz bilen.

SURATLAR

Project Eden Mugt göçürip almak

Project Eden Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • Ulgam: Windows XP / Vista / 7
  • Prosessor: 1.8 GGs
  • Oryat: 512 MB RAM
  • Grafika: DirectX 7 bilen gabat gelýän 3D grafiki karta (DirectX 9.0c bilen utgaşykly)
  • Saklanylýan ýeri: 2 Gb HDD


Oýun nädip gurulmalyProject Eden

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunProject Eden gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz