Primordium Day Zero-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

HEKAÝA

Millionlarça ýyl ozal, Akmaýanyň ýoly galaktikasynda ýyldyzy aýlaýan kiçijik bir planetada ýaşamak üçin “Mariýa” diýlip atlandyrylýan siwilizasiýa bardy.
Bir gün kiçi topar Gün ulgamynyň iň uly wulkanynyň golaýyndaky çukurlary gazýardy we bir artefakt tapyldy.
Artefakt olary gadymy gäminiň üsti açylan heläkçilige eltdi, ýöne habar näbelli şiwede ýazylan duýduryş berdi.
Terjime etmek synanyşyklary, gün şöhlesiniň birnäçesiniň planetany urjakdygyny we planetany öý diýip atlandyrýan islendik durmuşy ýok etjekdigini duýdurdy.
Onýyllyklaryň dowamynda gün şemallary gurap barýan atmosferany ýitirensoň, olaryň planetasy çöllük çöle öwrülerdi.
Görnüşlerini halas etmek maksady bilen Okulus döredildi we onuň bilen Anima dünýä indi.
Mariýa, Agzybirlik toruna girmäge mümkinçilik berýän wirtual merkez hökmünde çykyş eden Okulus, Homeworld-a syýahat edenlerinde olaryň ýaşamagynyň açarydy.
Soňra Anima, syýahatynda dönük dönük täze dünýäleri gözden geçirenlerinde, Mariýanyň dolandyryp biljek millionlarça emeli jisimini dünýä inderdi.
Üç aýyň dowamynda planetalarynyň birinden material ulanyp, koloniýa gämisi hökmünde hereket etjek ykjam platforma gurdular.
Gynansagam, Aýyň ýok edilmegini zerur däl hasaplaýanlar bardy.
Syýasy partiýalar we dini toparlar döräp başlady we Marian imperiýasy bölünmek we raýat urşy howpy bilen dargady.
Parahatçylygy saklamak maksady bilen Nexus Goranmak Güýji döredildi.
Sizi ýaňy Nexus Goranmak Güýçleriniň serkerdesi edip bellediler.
Intel ýygnamak, “Nexus” -yň goragyny güýçlendirmek, iş taşlaýyş toparlaryny utgaşdyrmak we gozgalaňçy güýçlere garşy göreşmek siziň borjuňyzdyr.
Toparyňyzy gurmaga we “Nexus” -da parahatçylygy saklamak üçin göreşmäge taýyn boluň!

Aýratynlyklar

• Açyk dünýäler -
Kampaniýany oýnamak ýa-da özüňiz döretmek arkaly prosessual gün ulgamlaryndan syýahat ediň!
Planetalara düşüň we şäherleri, maksatlary, süýşmeleri, harabalyklary we başgalary tapmak üçin gözläň!

• ÖSÜŞ -
Söweşiňize goşulmak üçin dürli planetalarda täze ýoldaş tapyň we işe alyň!
“Nexus” -yň töweregindäki işleri ýerine ýetirmäge kömek etmek üçin ekipa members agzalary!

• MELEE -
Syýahatyňyzyň dowamynda dürli NPC-lerden geçmek üçin ýüzlerçe dürli ýarag ulanyň!
Crossaragyňyzy goragçylaryň, pommelleriň, pyçaklaryň we depeleriň kombinasiýalaryny ulanyp düzüň!
Energiýa gylyçlaryny guruň!

• Üýtgedilen -
Yzygiderli ösýän dürli-dürli ýaraglar bilen Hudaýyň güýjüni ulanyň!
Gunaragyň köp sanly goşundylary bilen öz ýaragyňyzy dörediň!

• GURMAK -
Boş hüjümden halas bolmak synanyşygyňyzda täze dünýä nokatlaryny guruň!
Hundredsüzlerçe dürli modullary we bölekleri öz içine alýan ösýän kitaphana bilen öýüňize şatlyk goşuň!

• CRAFT -
Ahyryna çenli ýaşamak mümkinçiligiňizi artdyrmak üçin täze zatlar, sarp edilýän zatlar, ýaraglar we ýaraglar ýasalyň!

• DURMUŞ -
Garaňkylyk we bulam-bujarlykdan doly dünýäde açlyga, suwsuzlyga we öz akylyňyza garşy göreşiň!

• HYZMATY .YZY HYZMAT EDI - -
Müňlerçe ýarag, önüm we ýaragyň kombinasiýasyny satyn alyň, talaň ýa-da açyň!
Öz sahnaňyzy dörediň we Animaňyzy sazlaň!

• Möwsümler -
Frequygy-ýygydan täzelenmeler has köp maksat, zatlar, sowut, ýarag goşar!
Tejribäňizi gowulandyrmak üçin yzygiderli täze aýratynlyklar goşulýar!

ŞAHSY MAGLUMATLAR

Sahypa: https://entropikz.github.io/Primordium—Day-Zero/

Meseleler: https://github.com/Entropikz/Primordium—Day-Zero/issues

Goldaw üçin aragatnaşyk: [email protected],

Düzgün: https://discord.gg/B6tavWV


 • Oýunyň ady: Primordium - Nol güni
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1033330/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/primordium—day-zero/result/
 • Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler, Indie, RPG
 • Işläp düzüjiler: Behron Georgantas
 • Neşirçi: Fraktum täzelikleri
 • Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 20-nji dekabry

Primordium Day Zero-PLAZA

SIZE: 17.5 GB

BELLIKLER: Täze 1.3-nji möwsümiň çykmagy we oýunlaryň ady Day Zero Build, Craft, Survive-den üýtgeýär. Täze özbaşdak etmegi makul bildik. Täze zatlar barada has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky baglanyşyga serediň.
https://store.steampowered.com/news/?appids=1033330

Oýun v1.3.1 täzelendi.

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Primordium Day Zero-PLAZA Mugt göçürip almak

Primordium Day Zero-PLAZA Mugt göçürip almak

Primordium Day Zero-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64-bit
 • Prosessor: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce GTX 660 2 GB / GTX 1050 2GB ýa-da AMD Radeon HD 7850.
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 15 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX 9 ses enjamy
 • Goşmaça bellikler ↓: Has takyk ulgam talaplaryny doly kesgitlemek üçin zerur synaglar.

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 64-bit
 • Prosessor: Intel (R) ýadrosy (TM) i7-2600 CPU @ 3.40 GHz - 3.70 GHZ (ýa-da şoňa meňzeş AMD CPU)
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 980 (ýa-da şoňa meňzeş AMD GPU)
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 30 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX 12 ses enjamy
 • Goşmaça bellikler ↓: Bu gaty kiçi synag toparyna esaslandy. Oýuny has gowy gurmak bilen 60 (ýa-da has ýokary) FPS-de işledýän bolsaňyz, maňa habar bermegiňizi haýyş edýärin!

Oýun nädip gurulmalyPrimordium Day Zero-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunPrimordium Day Zero-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz