Potionomics v31.10.2022-ElAmigos

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Daýysy duýdansyz ölenden soň, Silwiýa atly bir garyp jadygöý, içgi eýesi roluna girýär. Daýzasynyň mirasyny dowam etdirmek we gazýan dükanyny elmydama saklamak oňa bagly. Bagtymyza, ýeke özi gitmeli bolmaz. Käbir täze dostlaryň kömegi bilen Silwiýa gepleşik ukyplaryny ösdürmeli, iň ussat bäsdeşlerinden has ýokary bolmaly we dükanyny Rafta şäherindäki iň köp satylýan ýeri etmeli. Bularyň hemmesi Potionomikanyň iň gowy taraplaryny özleşdirmek bilen baglanyşykly!

Esasy aýratynlyklary

Tigir we söwda
Her teňňe hasaplananda gepleşikler dartgynly bolup biler, ýöne kartoçkalaryňyzy dogry oýnamak bilen Silwiýanyň stresini aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz. Has ösen gepleşik taktikalaryny öwrenmek üçin Rafta şäherindäki başdangeçirijiler we beýleki dükançylar bilen dostlugy ösdüriň.

Üstünlik üçin resept
Iň halanýan müşderileriňizi begendirmek üçin tagamyny we ysyny kämilleşdirip, hatda esasy gazany ajaýyp etmek üçin iň oňat maddalary saýlaň. Öne seresap boluň, seresap bolmasaňyz, gaty gödek netijelere eýe bolarsyňyz!

Ajaýyp dostlar we duşmanlar
Dünýäniň iň güýçli jadylarynyň käbiri bolan Rafta uly RPG şahsyýetleri bilen dolduryldy, hersi başdan geçirmelerinde aýak isleýär. Özüňiziň oýnaýan oýnuňyzy düzmäge kömek etmek üçin dostlaşyň we işe alyň, ýöne her kimiň dost bolmagyna garaşmaň…

Dükanyňyz, düzgünleriňiz
Dükanyňyzy özboluşly bezeg bilen hakykatdanam meşhur ediň. Stil nokatlary ýeke-täk däl; dükanyňyzy dogry bezemek bahalaryňyzy gowulaşdyryp, has gowy hilli küýzeler ýasap biler we başgalar!


 • Oýunyň ady: Potionomika
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1874490/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/potionomics/result/
 • Reanr: Indie, RPG, Simulýasiýa, strategiýa
 • Öndüriji: Gaty oýunlar
 • Neşirçi: XSEED oýunlary, Marvelous USA, Inc.
 • Ulanyjy reýtingi:🡹2,724 11311 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 2022-nji ýylyň 17-nji oktýabry

Potionomika v31.10.2022-ElAmigos

SIZE: 4.12 GB


SURATLAR

Potionomics v31.10.2022-ElAmigos Mugt göçürip almak

Potionomics v31.10.2022-ElAmigos Mugt göçürip almak

Potionomics v31.10.2022-ElAmigos Mugt göçürip almak

Potionomics v31.10.2022-ElAmigos Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core 2 DUO 2.4 GHz / AMD Athlon X2 2.7 GHz
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GTX 650 Ti ýa-da AMD HD 7850
 • Saklama: 7 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Dört ýadroly prosessor
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 1060 6GB ýa-da Radeon RX 470
 • Saklama: 7 GB boş ýer

Diller:Iňlis


Oýun nädip gurulmalyPotionomics v31.10.2022-ElAmigos

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunPotionomics v31.10.2022-ElAmigos gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz