POSTAL 4 No Regerts (v1.0.8)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

POSTAL 4 Regerts Mugt göçürip almak, satirik we gaharly komediýa açyk dünýäde ilkinji adam atyjy we gowy görülýän adyň köpden bäri garaşylýan hakyky dowamy “Iň erbet oýun“, POSTAL 2.

Poçta 4 oýun oýnamak aýratynlyklarynyň köpüsini ozalky Poçta 2-den karz alýar. Oýun dürli “erranda” jemlenendir Poçta dosty Duşenbe güni türme gözegçisi, lagym işgäri we haýwan tutujy bolmak ýaly her güni tamamlamaly, sişenbe güni “Serhetiň günortasyndan” bir topar üçin serhet kontrabandasy we turf belligi ýaly dürli meseleler, we häkim üçin işlemek Edensin Çarşenbe güni, poçta 2-den gelen haýyşnama mirasdüşeri goşmak bilen, Iblis 3 aglap biler

Gündelik “Errands” toplumyna çyzykly däl çemeleşiň! Goşmaça baýrak almak üçin goşmaça tarap soraglaryny gözläň! Ora-da bularyň hemmesine ähmiýet bermäň we diňe dynç wagtyňyzda umumy pandemiýa sebäp boluň. Gözleg üçin täze şäher: Edensini tapyň we bu humar şäheriniň garaňky syrlaryny açyň! Penerli türmä baryp görüň, ýöne hemişelik myhman bolmaň! Meksika serhedinde syrly we ekzotik ýerli ýaşaýjylar bilen tanyşyň! Olary günbatarda doggies movin 'saklaň Arwah şäheri!! Modaollary öz moda Mobility Scooter-de stilde gezelenç ediň! Bagtyňyzy Zagdaky kazinolarda synap görüň, hemmesi monolitiň göz astynda ERC diňi.

 • Pacifist vs. Agressiw: Oýun stilini saýlanyňyzda doly erkinlikden lezzet alyň! Parahatçylykly (ýa-da öldüriji däl) gapma-garşylyklary has köp goldamak üçin täze ok görnüşleri we beýleki gurallar, emma zorluk henizem elmydama mümkin!
 • Güýçli güýç-kuwwatlar: Klassiki “Cat Silencer”, haýal herekete itergi berýän “Catnip” we goşa energiýa energiýasy içgisi ýaly güýç güýçleri bilen ýaragyňyza şol tanyş POSTAL öwrüm goşuň!
 • Içegäniň gysylmagynyň dozasy bilen ýumruklaryňyzy, güýçli aýagyňyzy we peşew çykaryşyňyzy güýçlendiriň X witamini!!
 • Interaktiwlige üns beriň: Iýmit Doggie, hapa işleriňizi ýerine ýetirmek üçin kanin goşunlaryny ýygnamak üçin azaşýar! Olary ýygnamak we täze ýerlere ýetmek ýa-da gaharlandyrmak üçin başgalaryna zyňmak üçin zatlary tutuň we göteriň! Franşizada ilkinji gezek hajathana ulanyň we ýuwuň!
 • Reanr
  • Hereket
  • Açyk dünýä
  • Atyş

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 14-nji oktýabry
 • Öndüriji
  • Gaýçy bilen ylgamak

 • Neşirçi
  • Gaýçy bilen ylgamak

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  POSTAL 4 No Regerts (v1.0.8) Mugt göçürip almak

  POSTAL 4 No Regerts (v1.0.8) Mugt göçürip almak

  POSTAL 4 No Regerts (v1.0.8) Mugt göçürip almak

  POSTAL 4 No Regerts (v1.0.8) Mugt göçürip almak

  POSTAL 4 No Regerts (v1.0.8) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 8 we 10 64 Bit


 • Prosessor:

  Intel dört ýadro ýa-da has gowusy


 • Ram:

  4-8 GB


 • Saklama:

  25 GB


 • Grafika kartasy:

  Islendik 2 GB grafika kartasy


 • Oýun nädip gurulmalyPOSTAL 4 No Regerts (v1.0.8)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunPOSTAL 4 No Regerts (v1.0.8) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz