POSTAL 4 No Regerts v0.5.0

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Bir wagtlar buýsanýan şäheri Jennet diýip ýada salýan wakalardan birnäçe ýyl geçdi. PATTAL Dude we wepaly ýoldaşy Çamp ady bilen tanalýan betbagtçylykdan heläkçilige uçran ýeke-täk ikisi, öýüne jaň etmek üçin täze ýer gözleýän Arizonanyň yssy çöllerinden maksatsyz sürýär. Benzinli stansiýa dynç alyş duralgasy awtoulaglary, tirkeg öýleri we beýleki dünýädäki emläkleri ogurlanandan soň, Dostuň adyna galan ýaly bolup görünýän zatlaryň hemmesi onuň kine otagy we hammamy, ikisiniňem ysy ýok. Şeýle-de bolsa, gözýetimde, jübütler özlerine yşarat edýän nätanyş we ajaýyp şäheri synlaýarlar. Içinde haýsy geljegi bar? Şöhrat? Bagtyýarmy? Belki bir bidet ýa-da iki? Edensin garaşýar. POSTAL 4: No Regerts, satirik we gaharly komediýa açyk dünýädäki ilkinji adam atyjy we “Iň erbet oýun ™”, POSTAL 2 diýlip atlandyrylýan zadyň köpden bäri garaşylýan hakyky dowamy! (Üçünji oýnuň ýokdugy belli däl.)

Mugt gezelenç, açyk dünýä, sandbox oýunlary: Errands-yň gündelik toplumyna çyzykly däl çemeleşiň! Goşmaça baýrak almak üçin goşmaça tarap soraglaryny gözläň! Ora-da bularyň hemmesine üns bermäň we diňe dynç wagtyňyzda umumy pandemiýa sebäp boluň! Jon Sankt Jon, POSTAL Dude rolunda Dýuk Nukem üçin pudak weterany we rowaýata öwrülen ses! Gözleg üçin täze şäher: Edensini tapyň we bu humar şäheriniň garaňky syrlaryny açyň! Penerli türmä baryp görüň, ýöne hemişelik myhman bolmaň! Meksika serhedinde syrly we ekzotik ýerli ýaşaýjylar bilen tanyşyň! Olary günbatar Ghost şäherçesinde saklaň! Modaollary öz moda Mobility Scooter-de stilde gezelenç ediň! Zagdaky kazinolarda monolit ERC diňiniň gözegçilik astynda gözläň! Pacifist vs. Agressiw: Oýun stilini saýlanyňyzda doly erkinlikden lezzet alyň! Parahatçylykly (ýa-da öldüriji däl, iň bolmanda) gapma-garşylygy has köp goldamak üçin täze ok görnüşleri we beýleki gurallar, ýöne zorluk hemişe-de mümkin!

Artykmaç arsenal: Ajaýyp Shovel, Gas Can we meşhur bumerang Mahete ýaly seriýa klassikleri gaýdyp gelýär! AK, Ingram we Tazer Baton ýaly ajaýyp täze ýaraglar! Duzak guruň we täze kepderi käninde ýelekli bulam-bujarlygy dörediň! “Spurt'n'Squirt” -iň özboluşly suwuk ok görnüşleri bilen döredijilikli boluň: ot ýakmak, benzini ýa-da Edensiniň ýaşaýjylaryny ýuwmak üçin peşew çykarmak üçin suw bilen dolduryň! Güýçli güýç-kuwwatlar: Klassiki “Cat Silencer”, haýal herekete itergi berýän “Catnip” we goşa energiýa energiýasy içgisi ýaly güýç güýçleri bilen ýaragyňyza şol tanyş POSTAL öwrüm goşuň! Düwürtigi gysýan X witamininiň dozasy bilen ýumruklaryňyzy, güýçli aýagyňyzy we peşew çykaryşyňyzy güýçlendiriň! Interaktiwlige üns beriň: Iýmit Doggie, hapa işleriňizi ýerine ýetirmek üçin kanin goşunlaryny ýygnamak üçin azaşýar! Olary ýygnamak we täze ýerlere ýetmek ýa-da gaharlandyrmak üçin başgalaryna zyňmak üçin zatlary tutuň we göteriň! Franşizada ilkinji gezek hajathana ulanyň we ýuwuň!

SURATLAR

POSTAL 4 No Regerts v0.5.0 Mugt göçürip almak

POSTAL 4 No Regerts v0.5.0 Mugt göçürip almak

POSTAL 4 No Regerts v0.5.0 Mugt göçürip almak

POSTAL 4 No Regerts v0.5.0 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 8 we 10
 • Prosessor: 2,5 GGs dört ýadroly prosessor
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: DirectX11 gabat gelýän grafiki karta w / bagyşlanan 2GB VRAM
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 22 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyPOSTAL 4 No Regerts v0.5.0

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunPOSTAL 4 No Regerts v0.5.0 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz