Poppy Playtime – Chapter 2

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Poppy Playtime - 2-nji bap Mugt göçürip almak, 1-nji bapdan üç esse uludyr has çuňňur iniň oýunjak zawodyna. Akyldar bulaşyklar we elhenç oýunjaklar garaşýar. Howpsuzlyga barýan ýoluňyzy synap görüň. Gaçmaga synanyşyň - ejemiň sizi tapmagyna ýol bermäň.

“Playtime Co.” -niň iň meşhur ýerlerinden birini öwreniň Oýun bekedi! Bu otly bekedi diňe bir päsgelçilik däl ... oýunlar bar, a oýun meýdançasy, we has köp. Has gowusy - otly zawoddan göni ok bilen üpjün edýär. Bu zawod egri geçmişiň galyndylary bilen dolduryldy - Siziň etmeli zadyňyz has çuňlaşmak. Bunzo Bunny soralyň. Dinozawr galyndy awçysy

Ora-da PJ Pug-a sütüniniň käbir pikirleri bar. Maybea-da belki… Eje bilýärmi? Täze “Greenaşyl eli” girizildi GrabPack maşgalasy! Indi uzakdan güýç göterip bilersiňiz! Bularyň hemmesi däl ... indi hem synap bilersiňiz! Innowasiýa muny ýene etdi. Elektrik toguny simsiz geçiriň! Turbalara ýapyşyň we ýiten pollaryň üstünden süýşüň. Uç! Görnüşi - has göni, has takyk çekip bilersiňiz. Oýnaýyş wagty entek gutaranok.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 6-njy maýy
 • Öndüriji
  • MOB oýunlary

 • Neşirçi
  • MOB oýunlary

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Poppy Playtime – Chapter 2 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10


 • Prosessor:

  Intel Core i5


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  20 GB


 • Grafika:

  Nvidia GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580


 • Oýun nädip gurulmalyPoppy Playtime – Chapter 2

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunPoppy Playtime – Chapter 2 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz