POPixel

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: CGGAMES

Neşir ediji: CGGAMES

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 8-nji iýuny

Reanr: Tötänleýin, Hereket, Başdan geçirmeler

POPixel piksel bilen ýasalan oýun. Bu tötänleýin we başdan geçirmeleriň görnüşleriniň arasyndaky ajaýyp garyşyk. Olara bökýän şarlary partladýan akrobat ok adamy dolandyrýarsyňyz, ýöne bu ýönekeý däl: her şaryň özboluşly häsiýeti bar.

Gözläň Her biri 30 derejeli 4 dürli dünýä, tapan her şaryňyzy partlaň we her derejedäki 3 teňňäni ýygnamagy ýatdan çykarmaň. Aerodinamiki bulgurlary we ýüzýän kynçylyklary açyň, her şaryň näme edýändigini anyklaň we işiňizi tamamlamak üçin olary öz peýdasyna ulanyň.

Aýratynlyklary:

Esasy aýratynlyklar:

  • Şarlaryň onlarça görnüşi, hersiniň özboluşly häsiýeti bar.
  • Her biri 30 derejeli dört dürli dünýä. Geljekde has köp zat.
  • Pixelart.

SURATLAR

POPixel Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

system_requirements

Oýun nädip gurulmalyPOPixel

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunPOPixel gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz