Polyroll-DARKZER0

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Kaiser Kiwi, gödek dostlaryňyzy alyp gaçdy we olary Frigid galasyna äkitdi, diňe halas edip bilersiňiz! Retro jadylylygy we oýlap tapyjy howplardan we duşmanlardan doly reňkli bug-temaly dünýäni öwreniň.

Aýratynlyklary

 • 4-10 sagat oýnamak wagty
 • Özboluşly duşmanlar, gizlin gymmat bahaly daşlar we retro, 2D başdan geçirmelerinde kyn başlyklar bilen doldurylan 36 giň derejeden geçiň
 • Dostlaryňyzy erbet Kaiser Kiwi-iň elinden halas etmek maksady bilen, ýeriňizi aýlamak, bökmek, togalamak we baýlaşdyrmak üçin super gabygyňyzy ulanyň.
 • On bir sany däli başlygy ýeňiň, şol sanda samsyk svetofor, pyçak enjamlary we kompýuter gabyna ýapylan ullakan möý.

 • Oýunyň ady: Polrol
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/743850/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/polyroll/result/
 • Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler, Indi
 • Işläp düzüjiler: Ajy Gyro oýunlary
 • Neşirçi: HOF studiýalary
 • Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 29-njy oktýabry

Polyroll-DARKZER0

SIZE: 85 MB


SURATLAR

Polyroll-DARKZER0 Mugt göçürip almak

Polyroll-DARKZER0 Mugt göçürip almak

Polyroll-DARKZER0 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows XP ýa-da has soňraky
 • Prosessor: 2 GGs ýa-da has ýokary
 • Oryat: 256 MB RAM
 • Grafika: 256 MB ýa-da has ýokary
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 170 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Islendik

Oýun nädip gurulmalyPolyroll-DARKZER0

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunPolyroll-DARKZER0 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz