Pokémon Legends Arceus PC v1.0.0

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Pokémon Legends”: “Android” we “iOS” üçin “Arceus PC”, “Game Freak” tarapyndan işlenip düzülen we Nintendo Switch üçin “Nintendo” we “Pokémon” kompaniýasy tarapyndan neşir edilen 2022-nji ýylyň başynda oýnajak oýun. 1 Pokemon rowaýatlary: Arceus, esasy setir seriýasyndaky öňki ýazgylaryň esasy oýnuny saklaýan hereketli rol oýnaýan oýun. Oýun, Sinnoh sebitiniň taryhynyň geçmişinde, Hisui sebiti diýlip tanalýan döwürde, Pokemon Diamond we Pearl wakalary we täzeden dikeldiş wakalary amala aşyrylmazyndan has öň düzüldi. Oýunyň maksady Hisuiniň ilkinji “Pokédex” -ini döretmek boljakdygy aýdyldy. Mifiki Pokemon Arceus hekaýada esasy rol oýnar.

Pokemon rowaýatlary: Arceus Game Freak tarapyndan işlenip düzülýär. Bu studiýa tarapyndan ýerine ýetirilen rol oýnamak subgenrinde ilkinji belli taslama. “Pokémon Presents” -de ilkinji gezek 2021-nji ýylyň 26-njy fewralynda “Pokémon Brilliant Diamond” we “Shining Pearl” bilen bilelikde “Pokémon” -yň 25 ýyllyk ýubileý çäresiniň çäginde aýan edildi. Öndürijiniň pikiriçe, bu Almaz we Pearl üçin “başlangyç” bolar. “Pokémon Legends: Arceus” oýunyny irki satyn alyjylara “Hisuian Growlithe Kimono Set” we “Baneful Fox Mask” sowgat berler. Ony 2022-nji ýylyň 9-njy maýyna çenli sagat 16: 59-a çenli öz oýnuňyzdaky “Mystery Sowgatlar” aýratynlygynda internet arkaly almagy saýlap bilersiňiz. Mundan başga-da, oýny 2022-nji ýylyň 9-njy maýyndan öň sagat 16: 59-da Nintendo eShop-dan PT satyn alýan we göçürip alýan oýunçylar, 2022-nji ýylyň 16-njy maýyna çenli 20-nji maýda 4-e çenli syrly sowgatlar * aýratynlygy arkaly yzyna satyn alyp boljak 30 sany agyr topuň kody bilen e-poçta alarlar. : Agşam 59 Agyr toplaryň adaty “Poké Balls” -dan has ýokary tutulmagy bar, ýöne olary gaty daşlap bilmersiňiz.

SURATLAR

Pokémon Legends Arceus PC v1.0.0 Mugt göçürip almak

Pokémon Legends Arceus PC v1.0.0 Mugt göçürip almak

Pokémon Legends Arceus PC v1.0.0 Mugt göçürip almak

Pokémon Legends Arceus PC v1.0.0 Mugt göçürip almak

Oýun nädip gurulmalyPokémon Legends Arceus PC v1.0.0

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunPokémon Legends Arceus PC v1.0.0 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

DATANODES.TO
OWükiziz