Piggy Princess

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: DreamsSoftGames

Neşir ediji: DreamsSoftGames

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 18-nji marty

Reanr: Hereket, tötänleýin

Doňuz şazadasyna türmeden gaçmaga kömek ediň! Bulaşyklary çözmek we şazadany boşatmak üçin her ssenariýanyň fizikasyny we obýektlerini ulanyň. Ol noýba iýmegi gowy görýär, şonuň üçinem tekizlikleriniň kömegi bilen uçup, her oýun derejesinden gaçyp biler.

Fizika bulgurlaryny çözmek ukybyny, her basgançagyň çykyşyna ýetmek üçin şazadany sahnada açmak ukybyny özünde jemleýän gyzykly oýun. Her derejeden geçmek üçin her bir sahnadaky zatlary akyl bilen ulanýar.

50-den gowrak ajaýyp derejäni oýnaýan ajaýyp grafikalardan lezzet alyň.

SURATLAR

Piggy Princess Mugt göçürip almak

Piggy Princess Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: XP
  • Prosessor: Pentium IV
  • Grafika: 1 GB ýady bolan DirectX 9 gabat gelýän grafiki karta
  • DirectX: 9.0 wersiýasy
  • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
  • Saklanylýan ýer: 450 MB boş ýer
  • Ses kartasy: 16 bit


Oýun nädip gurulmalyPiggy Princess

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunPiggy Princess gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz