Penumbra Black Plague Gold Edition

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Penumbra Gara gyrgyn altyn neşirini mugt göçürip alyň Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

Penumbra: Gara gyrgyn altyn neşirinde Penumbra: Gara gyrgyn we enigma bar giňeltmek Penumbra: Requiem. Kölegeli, ýerasty toplumda galan, içgin gözlegçi Filip kakasynyň arkasyndaky hakykaty tapmagy ýüregine düwdi ýitirim bolmak. Duşmanlar bilen gurşalan we her tarapdan terrorçylyk bilen hüjüm edilen Filip, garakçylyga garşy göreşýän mahaly aç-açan maglumatlary ýygnamaly we aladaly bulaşyklary çözmeli. psihologiki aňyna hüjüm edýän we aklyndan mahrum etmek howpy abanýar. Filip gorkusyny özleşdirip, ahyrynda bir hakykaty açyp bilermi? syr ony ömürboýy biynjalyk edýärmi? Diňe karar berip bilersiňiz ... Döwrebap 3D we fizikany öz içine alýan iň täze oýun dwigateli tehnologiýalary Uýgunlaşdyrylan hereketiň bulaşyk täsirleri we hakyky ýyldyrym bilen täze bitewi yşyklandyryş ulgamy, hakyky psihologiki elhençlik atmosferasy bilen uly çuňluk döredýär.

Ygtybarly we jikme-jik hekaýa Tapmak Filippiň ýitirilen kakasynyň syrynyň soraglaryna jogaplar, täze düşündirişler we doly hekaýa bilen tamamlanýar. Intokary interaktiw gurşaw, ýere çüýlenmedik islendik zat bilen täsir edip bilersiňiz! Üns beriň ýönekeý süýräp we düşürmek interfeýsi arkaly obýektleri alyň we aýlaň. Daşky gurşaw ses ulgamy Dürli sesler gurşawy atmosfera goşant goşýarlar we oýnaýja howp abandyrýar. Enigma çözmek kynçylyklary başdan geçirmeler Bonuslar we oýunyň dowamynda oýnaýja garşy çykmak üçin höwesler bilen enigma ýaly stilde oýun.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  23-nji ýanwar 2009-njy ýyl
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Oýun nädip gurulmalyPenumbra Black Plague Gold Edition

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunPenumbra Black Plague Gold Edition gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz