Oýunlaryň reanry:$ s

Kompýuter oýunlary, kompýuter oýunlary diýlip hem atlandyrylýar, öý wideo oýun konsollarynda ýa-da arça konsollarynda däl-de, şahsy kompýuterlerde oýnalýan wideo oýunlarydyr.

Dead Grid

Dead Grid

“Dead Grid Free Download”, apokaliptikden soňky dünýäde döredilen karta esasly strategiýa oýny. Gözläň ýüzlerçe täzelenip boljak zatlar.Köp sanly zombi öldürmek üçin saýlama hakyna tutma hakyna tutma hakyna tutma hakyna tutma hakyna tutma hakyna tutma toparlary ýygnaň weýrançylyk arsenaly. Hundredsüzlerçe ýarag we esbaplar bilen saýlama hakyna tutma hakyna tutma hakyna tutma[...]
DEVOUR v2.2.7

DEVOUR v2.2.7

DEVOUR, 1-4 oýunçy üçin bilelikde diri galmak oýny. Bir kult liderini sizi özi bilen dowzaha eltmezden ozal saklaň. Ylga. Gykylyk. Gizle. Diňe tutulma. 2-4 oýunçy onlaýn hyzmatdaşlygy Bu täsin onlaýn hyzmatdaşlyk tejribesinde 4-e çenli kult agzasyna gözegçilik ediň, bu ýerde siz bilen dowzaha eltmek üçin ölen kult lideri Anna-ny duruzmak[...]
Orbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO

Orbital Bullet The 360o Rogue Lite-TiNYiSO

Dünýäni ýatda saklamak neşiri öz içine alýar Orbital ok we oýnuň resmi gülläp ösýän ses ýazgysy. Mundan başga-da, “Assemble Entertainment” sadaka berýär Bu neşiriň girdejileriniň 10% -i, ummany plastmassalardan halas etmek üçin ösen tehnologiýalary ösdürýän "Ocean Cleanup" telekeçilik däl guramasyna.. Döredijiniň işini goldamak isleýänleriň hemmesi üçin bu iň oňat warianty[...]
GearHead Caramel

GearHead Caramel

GearHead Karamel mugt göçürip alyň Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçyTaýfondan bir ýyl geçdi Waka, Güýçli güýçler döwründäki biomonster oýanyp, ýer ýüzüne ýaýran mahaly. Aegis Overlord, Lunada güýç toplap, olary giňeltmäge taýýarlyk görýär agalyk etmek gün ulgamynyň üsti bilen. L5[...]
Danganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489

Danganronpa 2 Goodbye Despair Build 1312489

Jabberwok adasy - bir wagtlar meşhur syýahatçylyk mekany, häzirki wagtda adamsyz ada adatdan daşary arassa bolup galýar. “Hope's Peak” akademiýasyndaky synpdaşlaryňyz, bu adany “ýakymly kepderi, ýüregi gysýan mekdep sapary” üçin iň owadan mugallymyňyz getirdi. Hemmeler güne hezil edýän ýaly ... Monokuma ganhor oýnuny täzeden başlaýança! Özara öldürilýän bu adada galan,[...]
Nightmare Of Decay (v1.14)

Nightmare Of Decay (v1.14)

Çüýremegiň gijeki düýşi Mugt göçürip almak, ilkinji adamyň elhençligi Zombiler, psihotik kultistler we beýleki elhençlikler bilen doldurylan gijeki durmuşda döredilen oýun.Gaçjak bolanyňyzda diri galmak üçin gazaply söweşde dürli ýaraglaryň köpüsini ulanyň Çüýremegiň düýşi. Bir gije ýatanyňyzdan soň, zombi, psihotik kultistler we başga-da köp elhençlik bilen gurşalan manorda galanlygyňyzy gördüňiz. Miwe[...]
Keep Talking and Nobody Explodes v1.9.22

Keep Talking and Nobody Explodes v1.9.22

Bombaly otagda ýeke. Dostlaryňyz, “Hünärmenler”, ony ýok etmek üçin zerur gollanma bar. Aöne bir zat bar: Hünärmenler bombany görüp bilmeýärler, şonuň üçin hemmeler bu barada gürleşmeli bolarlar - çalt! Enigma çözmek we aragatnaşyk endikleriňizi synagdan geçiriň, wagt gutarmanka çalt aragatnaşyk saklamaga synanyşýan wagtyňyz, dostlaryňyz bombalary ýok etmek üçin ýaryşýarlar! Tegelekler[...]
Elemental War 2

Elemental War 2

Elemental War 2 Mugt göçürip almak, elementar söweş 2 size iň meşhur diň gorag duýgusyny hödürleýär innowasiýa oýun mehanikasy - köp sagatlap gyzykly garyşyk!2-nji başlangyç uruş sizi howp astyna alýar: köp sanly haýwan birden nädogry dowzahyň düýbüne dökülýär. çagyrylan portal. Erbet güýçlere garşy gorag diňlerini goramagy başararsyňyzmy? Sizden hemme zady[...]
Urbek City Builder

Urbek City Builder

Urbekde öz dizaýnyňyz bilen şäher gurup bilersiňiz! Tebigy baýlyklaryny dolandyryň, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyryň we töwereklerini özbaşdak guruň. Goňşulary Dürli etraplary gurup şäheriňize durmuş dem alyň. Bagem mähellesini isleýärsiňizmi? Barlar, seýilgähler we kitaphanalar guruň, ýöne ýakyn ýerlerde ilatyň gürlügini pes saklaň. Burgeua mähellesini isleýärsiňizmi? Size seýilgähler we kaşaň dükanlar gerek.[...]
TOKOYO: The Tower of Perpetuity (v6335492)

TOKOYO: The Tower of Perpetuity (v6335492)

TOKOYO: Hemişelik diňi mugt göçürip alyň Kompýuter oýny täzelenen we DLC-ler bilen öňünden gurlan göni baglanyşykda dmg iň soňky köp oýunçy.Özüňizi syrly diňiň içinde galan ýaly görýärsiňiz - gurluşyny her 24 sagatdan üýtgedýän, sansyz garyp ýykylan ruhlardan ýokary geçmeli we öň görünmeýän depä çykmaly! Theokara syýahat we gizlenen syry aç[...]