PBA Pro Bowling 2023

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“PBA Pro Bowling 2023” mugt göçürip alyň Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy.

Iň soňky bouling oýny yzyna gaýdyp geldi PBA Pro Bowling 2023! Doly täzeden döredilen ýekeje pleýer bilen PBA rowaýatyna öwrüliň Hünär tertibi ýa-da özüňiz ýa-da häzirki PBA-nyň iň ökde oýunçylary ýaly dostlaryňyza we garşydaşlaryňyza garşy onlaýn oýunlarda we ýaryşlarda ýaryşyň. Newhli täze karýera rejesi, köp ýyllyk karýerada professional bowleriň durmuşyny doly başdan geçirmäge mümkinçilik berýär. Karyera rejesi wakalary indi saýlama, oýun oýnamak, kelläme we öweý basgançak görnüşlerine meňzeýär hakyky PBA wakalary. Oýna PBA rowaýaty Pit Weber goşuldy. PBA super ýyldyzlary Kris Prater, Darren Tang we Kris Wia oýna goşuldy. Öldüriji gije

Saýlamak we gazanmak üçin 150-den gowrak bouling - 29-dan goşmak iň yssy marka toplar “PBA Tour” -da ulanylýan iň ýokary öndürijilerden. Bowlingiň täze ösüş ulgamy, top atributlaryny we bonuslaryny täzeläp, toplaryňyzy sazlamaga mümkinçilik berýär. PBA ýaýlymçylary Rob Stone we Randy Pederseniň 1500-den gowrak täze setiri. “PBA Pro Bowling 2023” “Pro Bowler” birleşigi tarapyndan resmi taýdan ygtyýarlandyrylýar we şu günki oýunda 30-dan gowrak artykmaç tarapy öz içine alýar oýundaky düşündiriş Rob Stounyň teleýaýlym ýaýlym toparyndan we Hall-famer Randy Pedersen.

 • Reanr
  • Simulýasiýa
  • Sport

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 7-nji sentýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  PBA Pro Bowling 2023 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 8.1, Windows 10


 • Prosessor:

  Intel i7 7700 ýa-da AMD Ryzen 1600X


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  4 GB


 • Oýun nädip gurulmalyPBA Pro Bowling 2023

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunPBA Pro Bowling 2023 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz