Patron (v1.310.0 & DLC)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Gözegçi oýunlary

Neşirçi: Gözegçi oýunlary

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 10-njy awgusty

Reanr: Simulýasiýa, strategiýa, halas bolmak, gurluşyk, dolandyryş, açyk dünýä

Howandar ştapelleriniň düýbüni tutýar diri galan şäher gurluşykçysy reanr we tejribe bilen a uly gözleg agajy we tanyşdyrmak arkaly çylşyrymly sosial dinamika oýna we umuman reanrda. Patron meselesinde bagt, şeýle oýunlaryň adaty ýönekeý aýratynlygy a özbaşdak oýun oýnamak ulgamy.

Howandar reanryň beýleki oýunlary ýaly başlaýar, ýöne soňundan ýüz öwürýär sosial çylşyrymlylyklary öwrenmek we diňe awtomatlar bilen doldurylan şäher däl-de, jemgyýeti hakykatdanam dolandyrmagyň manysy.

Şäherdäki her bir raýatyň özüne degişlidir zerurlyklar, islegler we meseleler biynjalyk etmek ýa-da bagtly etmek. Käbir raýatlar immigrasiýa bilen gyzyklanýar, käbirleri salgyt bilen baglanyşykly meseleler sebäpli hasam agyrlaşýar. Raýatyň bu meselede garaýşy şäher häkimliginiň (SIZ, oýunçy) edýän işlerine laýyk gelýän bolsa, begener. Başga ýol bilenem işleýär.

Esasy aýratynlyklar:

 • Özboluşly sosial dinamika ulgamy bolan diri galan şäher gurluşykçysy
 • Resurslary ýygnaň we öndüriň
 • Durnukly önümçilik zynjyrlaryny döretmek
 • Binalary gurup, kämilleşdireniňizde täze döredilen obany abadan şähere guruň
 • Halkyňyzy dolandyryň we raýatlaryňyzy zerur hünärlere gönükdiriň
 • Jemgyýet meselelerini deňagramlaşdyryň: Synp dawalary, immigrasiýa, din, saglyk, howpsuzlyk, wepalylyk…
 • Giňişleýin gözleg agajynyň üsti bilen ösüşi meýilleşdiriň we tehnologiýany, syýasatlary we kämilleşdirmeleri açyň
 • Kyn günlerde ykdysadyýetiňizi goldamak üçin önümçiligi we daşary söwdany meýilleşdiriň

SURATLAR

Patron (v1.310.0 & DLC) Mugt göçürip almak

Patron (v1.310.0 & DLC) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows® 10 (64-bit)
 • Prosessor: Intel® Core ™ i5-3470 ýa-da AMD Ryzen ™ 3 1200
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 1050 3 GB ýa-da AMD Radeon ™ RX 560 4 GB
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 10 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýän ses kartasy

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows® 10 (64-bit)
 • Prosessor: Intel ™ Core i7-3770 ýa-da AMD Ryzen ™ 5 1600
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 1060 6 GB ýa-da AMD Radeon ™ RX 590 6 GB
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 10 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýän ses kartasy


Oýun nädip gurulmalyPatron (v1.310.0 & DLC)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunPatron (v1.310.0 & DLC) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz