Path of Ra (v5.22)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Ra ýolunda, mazarynyň ýazgylarynda ieroglif hökmünde täzeden doglan fyrownyň ruhuna ýoldaş bolýarsyň. Plitalary süýşüriň we ýüreginiň böleklerini ýygnamak üçin bir ýol dörediň. Hekaýasyny başdan geçiriň we el bilen ýasalan ajaýyp kinematografiýa arkaly ölüminiň ýagdaýlaryny açyň. Piramidalaryň ajaýyp ieroglif fresklerinden ylham alan UNIQUE ESETIK, Ra ýoly sizi öň görmedik ýaly Gadymy Müsüre syýahat eder. O PLUNLAMAK AASsat Oýun her kimiň oýnamagy üçin döredildi. El bilen ýasalan 60-dan gowrak dereje her täze surat bilen kynçylyk döredýär. garaşyp bilerin. Bu Müsür enigma jadylaýjy we çylşyrymly ... Ses we grafika göz we gulakda owadan we aňsat. Giriş bahasy men adalatly we islendik Puzzle Loving Player bu zatlardan lezzet alar diýip pikir edýärin.

Haladym Men Maýmyn adasynyň köne oýunlaryna uly muşdak, sebäbi olara uly ýatlamalarym bar we olar meniň oýnan we tamamlan ilkinji kompýuter oýunlarymyň hataryndady. Bu meni asla lapykeç etmedi. Çeperçilik stili mende hakykatdanam ösdi, ses ýazgysy köne we täze garyndylardan ybaratdy we oýun, umuman, iň köp oýnan ýerimde-de oýnuň üstünde hakykatdanam rahat boldy. Diňe meniň üçin erbet tarapy, käwagt palubada derrew başlamazlygydy. Geň zat, bu desga Docking stansiýasy bilen baglanyşanda hiç haçan ýüze çykmady. Psihonautlar hakda hakykatdanam söýmeli köp zat bar. Bu dünýädäki estetiki we gahrymanlar, goşa gözelligiň alamaty bolan bejesleri menden özüne çekdi. Writingazmagyň käbir akylly pursatlary hem bar, esasanam oýnuň akyl meselelerini ýumşak gülkünç we düýpli çynlakaý çözmegi. Doly bir paket hökmünde, şu wagta çenli köp derejeli we gözlegli iň oňat goşa ajaýyp oýun bolup biler.

“Double Fine” oýunlarynyň köpüsi ýaly, bu käwagt oýnamak gaty kyn iş. Platforma elementleri köplenç baş saç ýaly duýulýar, baş gahryman Raz ýa-da magnitleşmeli ýa-da indiki daşky gurşaw obýekti bilen has aňsat baglanyşyk gurmaly. Oýnuň daşky gurşawdaky gözegçilikler ýa-da göwnüçökgün elementler sebäpli diňe şeýle kyn bölekleri bar. Mysal üçin, akylly bowling meýdançasy temasy, mundan has gowy gözegçilik edýän oýun üçin niýetlenen böküşler we öwrümler arkaly mermer ýaly bouling topy bilen gepleşik geçirmeli bolýar.

SURATLAR

Path of Ra (v5.22) Mugt göçürip almak

Path of Ra (v5.22) Mugt göçürip almak

Path of Ra (v5.22) Mugt göçürip almak

Path of Ra (v5.22) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel i3
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA Geforce GTX 460
 • Saklama: 2 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyPath of Ra (v5.22)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunPath of Ra (v5.22) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz