Parvaneh: Legacy of the Light’s Guardians

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Sakgally guş oýun studiýasy

Neşirçi: KISS ltd

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 26-njy awgusty

Reanr: Hereket, Başdan geçirmeler, RPG

Eýranda sakgally guş, ParVaNeh tarapyndan işlenip düzülen: Lightagtylygyň goragçylarynyň mirasy, Naria dünýäsiniň hyýaly dünýäsinde döredilen hereket-başdan geçirme oýny.

Youngaş we batyrgaý oglan Fadia, öz obasy Nariýany derýasyny hapalamaga synanyşýan Hazdaklardan goramaga başlaýar ... Başdan geçirmeler başlansoň, Fadia hazdaklaryň nireden gelendigini we näme üçin gelendiklerini öwrenip başlaýar.

SURATLAR

Parvaneh: Legacy of the Light’s Guardians Mugt göçürip almak

Parvaneh: Legacy of the Light’s Guardians Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows XP ýa-da has ýokary
  • Prosessor: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz
  • Oryat: 2 GB RAM
  • Grafika: Geforce 9600 GT ýa-da ATI Radeon 4670
  • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

  • OS: Windows 7 ýa-da has ýokary
  • Prosessor: Intel Core 2 Quad 3.0 GHz
  • Oryat: 3 GB RAM
  • Grafika: Geforce 9800 GT ýa-da ATI Radeon 4870
  • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyParvaneh: Legacy of the Light’s Guardians

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunParvaneh: Legacy of the Light’s Guardians gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz