Party Hard 2 Alien Butt Form-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň


"Recentlyakynda Aho Baý şäherindäki oturylyşyklarda nädogry bir zat boldy. Partiýa Hard Killer-i kim hakykatdanam dolandyrdy? Polisiýa ony tutmak üçin näme üçin köp wagt aldy? Mesihiň hatyrasyna bu çadyrlar nireden ösýär? Muny öwreniň joşgun we üýtgeşiklik bilen ýangyçly täze DLC.
3 sany täze oýnalýan nyşan (esasy kampaniýa üçin elýeterli!):

 • Marena: Party Hard Killer-iň gyz dosty, ýalaňaç eli bilen sowukdan çykyp bilýän gaty içgili tansçy
 • Mango: gaharly eýesinden gaçýan däli Jek Rassel Terýer, ýolda adamlar elektrik toguny kesýär
 • Froger Delirium: dünýäni götermegiň tüssesi bilen görýän we şarlara uçýan adamlary iberýän äpet gurbaga ýigidi

5 täze karta—Eerli iýmit jenaýat mekanyna, oturylyşykdan doly awtoulag duralgasyna we olaryň arasynda ullakan uçýan gazana öwrüldi.
Täze zatlar we ýaraglar: beýsbol ýassygy, küýzäni söýmek we… um… terlik?
Täze ukyplar: başarnygyňyzy doldurmak we öldürmek üçin halanmak üçin zatlar iýiň "

Oýunyň ady: Party Hard 2 DLC: Alien Butt formasy
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1029090/
Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler, hindi, simulýasiýa, strategiýa
Işläp düzüjiler: Pinokl oýunlary
Neşirçi:
Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 19-njy marty

Partiýa gaty 2 Alien Butt Form-CODEX

SIZE: 2.89 GB

BELLIKLER: Bu goýberiş özbaşdak bolup, öňki neşirlerimizden we täzelenmelerimizdäki ähli mazmuny öz içine alýar.


SURATLAR

Party Hard 2 Alien Butt Form-CODEX Mugt göçürip almak

Party Hard 2 Alien Butt Form-CODEX Mugt göçürip almak

Party Hard 2 Alien Butt Form-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows XP / 7/8/10
 • Prosessor: Intel Core i3
 • Oryat: 4096 MB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GT 920M
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 6 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Geforce GTX560
 • Prosessor: Intel Core i5
 • Oryat: 4096 MB RAM
 • Grafika: Geforce GTX560
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 6 GB boş ýer

Oýun nädip gurulmalyParty Hard 2 Alien Butt Form-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunParty Hard 2 Alien Butt Form-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz