Paradox of Hope VR

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Maýmyn-Bomba bilen

Neşir ediji: Maýmyn-Bomba bilen

Çykan senesi: 1522-nji ýylyň 15-nji sentýabry

Reanr: VR, Atyjy, Gorky, Diri galmak, Başdan geçirmeler, Hereket

Valve Index-iň ýerli atmosferany goldamaýandygyny, ýöne jemgyýetçilik mody bilen işlemek üçin edip boljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň:

https://steamcommunity.com/app/1702840/discussions/0/3391786047387389901/

“Paradox of Hope” diri galmak we elhenç elementleri bolan hekaýa bilen işleýän VR atyjydyr. Apokaliptikden soňky Moskwa metrosynyň syrly labyrintlerini öwreneniňizde hakyky stalkeriň durmuşyny duýuň. Maksatlaryňyza ýetmek üçin duşmanlaryňyzy gizlemek ýa-da ýoluňyz bilen göreşmek üçin gizlinlik ulanyň. Arsenalyňyzy giňeldiň, ýaraglaryňyz üçin üýtgeşmeler tapyň we enjamlaryňyz üçin täzelenmeleri tapyň. Halas boluň: süzgüçleriň we ilkinji kömek enjamlarynyň üpjünçiligine göz aýlaň we taşlanan zindanlaryň garaňkylygynda hemişe seresap boluň.

Hekaýa

Atmosferada ýeke oýunçy kampaniýasy arkaly tolgundyryjy syýahata başlaň: aýylganç wakalaryň zynjyryna çekilen stalker ýaly oýnaň. Mistakesalňyşlyklaryňyzy düzediň we Metrony tygşytlamagyň ýoluny tapyň.

Esasy aýratynlyklar:

 • Playereke oýunçy kampaniýasy
 • “Reýdler” prosessual derejeli nesil bilen gaýtalanyp boljak oýun rejimi
 • Apokalipsisden soňky ruslaryň ýatdan çykmajak atmosferasy
 • Gizlin gezelenç etmek mümkinçiligi
 • Aponarag modifikasiýalary we enjamlary kämilleşdirmek
 • Çuňňur oýun mehanikasy
 • Elýeterlilik opsiýalary (oturýan re modeim, çep el re modeimi, dürli hereket / öwrüm görnüşleri)

SURATLAR

Paradox of Hope VR Mugt göçürip almak

Paradox of Hope VR Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 8 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär


Oýun nädip gurulmalyParadox of Hope VR

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunParadox of Hope VR gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz