Paleon (v1.14.6)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Paleodew

Neşirçi: Paleodew

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 22-nji apreli

Reanr: Simulýasiýa, halas bolmak, strategiýa, gurluşyk, dolandyryş

Wagt enjamyňyz döwüldi. Geçmişde galan ýaly. Öz siwilizasiýany döretmäge we öýe dolanmaga synanyşyň!

Esasy aýratynlyklary:

Esasy aýratynlyklar:

 • Oturylyşyňyzy daş asyryndan giçki asyrlara çenli ugrukdyryň.
 • Aw, peýdaly gurallary ýasamak, haýwanlary köpeltmek, ekin ekmek
 • Täze wagt maşynynyň gurluşygy üçin zerur ätiýaçlyk şaýlarynyň önümçiligini guruň
 • Duşman taýpalara garşy söweşiň
 • Kerwenler bilen söwda

SURATLAR

Paleon (v1.14.6) Mugt göçürip almak

Paleon (v1.14.6) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows Vista ýa-da has uly
 • Prosessor: 2 Ghz
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: 256 mb wideo ýady, şader modeli 3.0+
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 500 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyPaleon (v1.14.6)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunPaleon (v1.14.6) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz