Overcooked! 2 (Build 9022791 + Co-op)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Artykmaç! 2 Mugt göçürip almak, bulam-bujar nahar bişirmegiň täze kömegi bilen gaýdyp gelýär! Yzyna gaýdyp geliň Soganlyk Patyşalygy we aşpezler toparyny dört oýunçy üçin klassiki düşek kooperatiwinde ýa-da onlaýn oýunda ýygnaň.

Dünýäni “Ever Peckish” -den halas etdiň. Indi täze howp ýüze çykdy we açlykdan dynmak üçin aşhana gaýdyp gelmegiň wagty geldi Çörek. Bulam-bujar ýerli we onlaýn multiplikatorda iň ýokary bal almak üçin bilelikde işlemek üçin (ýa-da biri-birine garşy) ýugrularsyňyz. Gury ýer, deňiz we howa boýunça täze kartanyň üstünden syýahat. Suşi restoranlaryndan, jadyly mekdeplerden, magdanlardan we hatda keseki planetalardan başlap täze mowzuklarda nahar bişiriň. Suşi, tortlar, burgerler we pizzalar ýaly islendik tagamlara laýyk boljak täze reseptleri taýýarlamak üçin ýerlere syýahat ediň. Teleporterleriň üsti bilen, hereket edýän platformalaryň üstünden syýahat ediň we üýtgeýän we üýtgeýän dinamiki aşhanalara ingredientleri zyňyp wagtyňyzy tygşytlaň. Käbir aşhanalar hatda aşpezleriňizi täze ýerlere sokýarlar. Bir bölek dünýä gözleýän

Bulam-bujar ýerli we onlaýn multiplikatorda iň ýokary bal almak üçin bilelikde işlemek üçin (ýa-da biri-birine garşy) ýugrularsyňyz. “Joy-Con ™” kontrolleýjisini alýan ýa-da dört tarapdan simsiz oýnamagy ulanýan başga-da 3 aşpez bilen birleşiň Nintendo Switch™ konsollary. Gury ýer, deňiz we howa boýunça täze kartanyň üstünden syýahat. Suşi restoranlaryndan, jadyly mekdeplerden, magdanlardan we hatda keseki planetalardan başlap täze mowzuklarda nahar bişiriň. Suşi, tortlar, burgerler we pizzalar ýaly islendik tagamlara laýyk boljak täze reseptleri taýýarlamak üçin ýerlere syýahat ediň. Teleporterleriň üsti bilen, hereket edýän platformalaryň üstünden syýahat ediň we üýtgeýän we üýtgeýän dinamiki aşhanalara ingredientleri zyňyp wagtyňyzy tygşytlaň. Käbir aşhanalar hatda aşpezleriňizi täze ýerlere sokýarlar.

 • Reanr
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2018-nji ýylyň 7-nji awgusty
 • Öndüriji
  • Topar17

 • Neşirçi
  • Topar17

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Overcooked! 2 (Build 9022791 + Co-op) Mugt göçürip almak

  Overcooked! 2 (Build 9022791 + Co-op) Mugt göçürip almak

  Overcooked! 2 (Build 9022791 + Co-op) Mugt göçürip almak

  Overcooked! 2 (Build 9022791 + Co-op) Mugt göçürip almak

  Overcooked! 2 (Build 9022791 + Co-op) Mugt göçürip almak

  Overcooked! 2 (Build 9022791 + Co-op) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Win7 -64 bit


 • Prosessor:

  Intel i3-2100


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  7 GB


 • Grafika kartasy:

  Nvidia GeForce GTX 650


 • Oýun nädip gurulmalyOvercooked! 2 (Build 9022791 + Co-op)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunOvercooked! 2 (Build 9022791 + Co-op) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz