OUTRIDERS (v1.24.0.0)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

OUTRIDERS Mugt göçürip almak, asyl, garaňky we umytsyz ýagdaýda döredilen 1-3 oýunçy RPG atyjy Ylym. Adamzat Henogyň garymlarynda gan döküp barýarka, “Outrider” -i döredersiňiz we duşmançylykly planetanyň üstünden syýahat edersiňiz.

Dürli dünýäni öz içine alýan baý hekaýalar bilen, şäherçeleri we kiçijik şäherleri galdyrarsyňyz Birinji şäher syrly signal gözlemek üçin tokaýlary, daglary we çölleri kesip geçiň. Güýçli ýaragly oýunlary zorlukly güýçler we barha köp öwrümli ýaraglar we dişli enjamlar bilen birleşdirip, OUTRIDERS bu pudagyň iň oňat atyjylaryndan biriniň sanlyja sagat oýun oýnamagyny hödürleýär - Adamlar uçup bilýärler. DYSMANTLE

Oýunçylar duşmanlary ýeňmek üçin tüpeň we hüjüm tüpeňi ýaly dürli ýaraglary ulanyp bilerler we ýarag ýaraglary ýarag görnüşleri bilen düzülip bilner.[6] Oýunçylar duşmanyň hüjümlerinden goranmak üçin gapagyň aňyrsynda gizlenip bilerler, ýöne oýunçy diňe duşmanlara zyýan bermek ýa-da öldürmek başartsa saglyk täzeden başlar.

 • OUTRIDERS-iň gazaply we ganly söweşi frenetiki ýarag oýnamagy, zorlukly güýçleri we çuň RPG ulgamlary hakyky reanr gibridini döretmek üçin.
 • Täsin signalyň çeşmesine syýahata başlanyňyzda, Henogyň duşman planetasyny tapyň.
 • Singleeke oýunçy oýnaň ýa-da iki dostuňyza goşulyň çykýan kärdeşler arkalaşygy Giper ösen planetanyň elhençliklerine garşy göreşýän wagtyňyz.
 • “Outrider” -i dörediň we özleşdiriň we öz oýnawaç stiliňizi kesgitlemek üçin hersi öz ussat agajy bilen dört sany täsin synpdan saýlaň.
 • “Outrider” -i özüňiz ýaly moda ukyply ýaraglar we esbaplar bilen sazlaň we täzeläň adamzady terk et.
 • Reanr
  • Hereket
  • Açyk dünýä
  • Atyş

 • Çykan senesi
  2021-nji ýylyň 1-nji apreli
 • Öndüriji
  • Adamlar uçup bilýärler

 • Neşirçi
  • Kwadrat Eniks

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  OUTRIDERS (v1.24.0.0) Mugt göçürip almak

  OUTRIDERS (v1.24.0.0) Mugt göçürip almak

  OUTRIDERS (v1.24.0.0) Mugt göçürip almak

  OUTRIDERS (v1.24.0.0) Mugt göçürip almak

  OUTRIDERS (v1.24.0.0) Mugt göçürip almak

  OUTRIDERS (v1.24.0.0) Mugt göçürip almak

  OUTRIDERS (v1.24.0.0) Mugt göçürip almak

  Oýun nädip gurulmalyOUTRIDERS (v1.24.0.0)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunOUTRIDERS (v1.24.0.0) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz